PR2 Economische ontwikkeling

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

4.534.126

5

Baten

4.286.562

5

Waarom dit Programma?

Met dit programma willen we de economische positie van Wageningen versterken en de bedrijvigheid in het kenniscluster gericht op ‘agrofood’ en ‘life sciences’ uitbreiden. Een onderdeel hiervan is de samenwerking met de gemeente Ede in het programma KennisAs. In ruimer regionaal verband werken we samen in de Uitvoeringsagenda van de regio FoodValley. Hierbij zijn ook de andere partnergemeenten in de regio FoodValley en de provincie betrokken.

Het profiel van Wageningen is voor zowel de marketing van de binnenstad als het recreatieprofiel onvoldoende uitgewerkt. De gemeente wil de kansen voor het toerisme identificeren en omzetten in activiteiten. Daarnaast willen we de binnenstad vitaler en aantrekkelijker maken als voorzieningencentrum voor de Wageningers en het kenniscluster.

Al deze thema’s in dit programma zijn van essentieel belang voor de ontwikkeling van Wageningen als kenniscentrum, bedrijvencentrum, woonstad, winkel- en uitgaanscentrum.

Beoogd maatschappelijk effect

De gemeente Wageningen wil een aantrekkelijk economisch klimaat aanbieden met behoud en de groei van werkgelegenheid.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Behoud van bestaande bedrijven
• Aantrekken van nieuwe bedrijven
• Een levendige binnenstad
• Kennispropositie binnen de regio Foodvalley en de kennisAs
• Toerisme en recreatie
Hierbij streven we ook naar het vergroten van de bijdrage van het bedrijfsleven aan de doelstelling van duurzaamheid en klimaat.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

In het activiteitenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Economische ontwikkeling zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten
Nieuw beleid & kadernota--17316716238
Bestaand beleid5.8895.5964.1145.3861.7402.559
Totale baten5.8895.5964.2875.5541.9012.597
Lasten
Nieuw beleid & kadernota---25-25-25-25
Bestaand beleid-5.952-5.663-4.509-5.835-2.260-3.076
Totale lasten-5.952-5.663-4.534-5.860-2.285-3.101
Saldo
Nieuw beleid & kadernota--14814213713
Bestaand beleid-63-66-395-449-520-517
Totale saldo-63-66-248-306-384-504

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Baten
Rijnhaven670606838623617493
Markten848181828384
Bevordering Handel En Ambacht955566
BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT527-----
Bevordering Bedrijfsvestigingen37-----
BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN1-----
Grondexploitatie9974.9053.3614.8431.1962.014
GRONDEXPLOITATIE3.563-----
Totale baten5.8895.5964.2875.5541.9012.597
Lasten
Rijnhaven-586-548-773-556-549-540
RIJNHAVEN-8-----
Markten-57-64-62-63-63-64
MARKTEN-3-----
Bevordering Handel En Ambacht-125-171-173-176-178-180
BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT-525-----
Bevordering Bedrijfsvestigingen-310-329-279-270-282-273
BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN-3-----
Grondexploitatie-1.937-4.551-3.248-4.796-1.213-2.044
GRONDEXPLOITATIE-2.398-----
Totale lasten-5.952-5.663-4.534-5.860-2.285-3.101
Saldo-63-66-248-306-384-504

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

49,4

51,4

2016

48.9

2018

2020

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

Index

Atlas voor gemeenten

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhouding-swaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gepresteerd.

2012

2013

102

100

2014

102

2015

102

2016

102

2017

2018

2019

2020

2014

96,2

119,4

2016

102.4

2018

2020

Banen

Aantal per 1000 inw.

LISA

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

2012

705

733

2013

712

727

2014

697

721

2015

688

722

2016

690

2017

2018

2019

2020

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio FoodValley

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio FoodValley middels een gemeenschappelijke regeling om een aantal doelen uit haar programma te bereiken. Voor ‘Economie’ zijn deze doelen o.m. het ontwikkelen van het juiste aanbod van bedrijventerreinen, marketing en acquisitie, gezamenlijke profilering en lobby in Brussel. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd.

Marin Stakeholders Asociation (MSA)

Gemeente Wageningen is deelnemer aan de MARIN Stakeholders Association (MSA). De MSA is een stichting die het MARIN, een toonaangevend maritiem onderzoeksinstituut, vanuit marktperspectief stuurt en een financieel vangnet vormt. Door deel te nemen onderschrijven we de ambitie om Wageningen uit te bouwen tot kennisstad. We kunnen hiermee invloed uitoefenen om dit mondiale kennisintensieve bedrijf en de werkgelegenheid (375 fte) voor Wageningen te behouden. Het MARIN werkt samen met de gemeente aan de ambitie Wageningen klimaatneutraal. Doordat zij ieder jaar kosteloos hun faciliteiten beschikbaar stellen voor kleine, vaak startende bedrijven dragen zij bij aan de versterking van de economische positie van Wageningen en het starterlandschap.

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma.

o Het programma KennisAs wordt uitgevoerd in een samenwerking met de gemeente Ede, provincie Gelderland en Wageningen UR. Hiermee wordt de kennispropositie versterkt.

o Het programma binnenstad wordt uitgevoerd met nauwe betrokkenheid van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen bij de binnenstad. Formele spelers hierbij zijn de Stichting Ondernemersfonds Wageningen, WOC afdeling detailhandel en Koninklijke Horeca Nederland Wageningen.