PR3 Ruimtelijke ontwikkeling

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

6.555.533

7

Baten

1.820.111

2

Waarom dit Programma?

Ruimtelijke ontwikkeling is gericht op het bevorderen van een evenwichtige groei van de stad. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat we in alle opzichten (sociaal, cultureel en economisch) een complete, dynamische, aantrekkelijke en duurzame stad creëren met respect voor de identiteit van Wageningen.

Wageningen krijgt op de lange termijn te maken met afvlakkende bevolkingsgroei en vergrijzing. De bewoners, ondernemers en bezoekers stellen hoge eisen aan de woon, werk- en leefomgeving, het voorzieningenniveau en de bereikbaarheid van de stad, waarbij men het accent legt op kwaliteit en duurzaamheid. Ruimtelijke ontwikkeling werkt met lokale en regionale partners samen om aan al die wensen te kunnen voldoen.

Beoogd maatschappelijk effect

Wageningen streeft ernaar dat ruimtelijke ontwikkelingen op een duurzame wijze hebben bijgedragen aan het realiseren en behouden van ruimtelijke kwaliteit.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Aansluiting op maatschappelijke behoeften en de actuele markt
• Het beheer en verbetering van de openbare ruimte
• Bijdrage van groen aan kwaliteit van leven van inwoners
• Het realiseren van de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)
• Het beheer van de begraafplaats

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota-64--265-382936
Bestaand beleid-8.113-6.633-6.290-6.305-6.385-6.430
Totale lasten-8.177-6.633-6.556-6.343-6.356-6.394
Baten
Nieuw beleid & kadernota--189151515
Bestaand beleid3.5951.7551.6311.6021.6071.610
Totale baten3.5951.7551.8201.6171.6221.625
Saldo
Nieuw beleid & kadernota-64--76-234451
Bestaand beleid-4.518-4.878-4.659-4.703-4.778-4.819
Totale saldo-4.582-4.878-4.735-4.726-4.734-4.768

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Wegen, Straten En Pleinen-305-291-293-296-299-302
Nutsbedrijven En Derden-22-78-77-78-78-79
NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN-46-----
Openbare Verlichting-450-459-433-436-440-445
Wijk- En Buurtbeheer-2.733-3.014-3.011-2.981-3.004-3.021
WIJK- EN BUURTBEHEER-210-----
Beheer Begraafplaats-423-413-435-421-423-425
BEHEER BEGRAAFPLAATS-53-----
Ruimtelijke Beleid-693-744-780-719-749-753
RUIMTELIJKE BELEID-72-----
Ruimtelijke Beheer-105-102-102-102-102-102
RUIMTELIJKE BEHEER-7-----
Bestemmingsplannen-283-278-300-178-180-182
BESTEMMINGSPLANNEN-68-----
Stadsvernieuwing-64-71----
STADSVERNIEUWING-1.057-----
Vastgoedsysteem-161-140-144-146-148-149
Omgevingsvergunning-986-1.044-981-987-933-937
OMGEVINGSVERGUNNING-440-----
Totale lasten-8.177-6.633-6.556-6.343-6.356-6.394
Baten
Nutsbedrijven En Derden655050505050
Openbare Verlichting333344
Wijk- En Buurtbeheer2252262121313
WIJK- EN BUURTBEHEER19-----
Beheer Begraafplaats598572515503507509
Ruimtelijke Beleid182144272--
RUIMTELIJKE BELEID82-----
Ruimtelijke Beheer222222
Bestemmingsplannen4355145212121
STADSVERNIEUWING1.042-----
VASTGOEDSYSTEEM3-----
Omgevingsvergunning1.2979061.0151.0231.0261.026
OMGEVINGSVERGUNNING32-----
Totale baten3.5951.7551.8201.6171.6221.625
Saldo-4.582-4.878-4.735-4.726-4.734-4.768

Indicatoren

Beleidsindicatoren

Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren binnen dit programma.

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Permar

De Gemeenschappelijke Regeling Permar WS (kortweg GR Permar WS) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen.
Deze gemeenten hebben gezamenlijk de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) overgedragen aan het werkvoorzieningschap Permar in Ede. De regels voor deze samenwerking staan beschreven in de Gemeenschappelijke Regeling Permar WS. Permar WS voert de Wsw uit, maar de gemeenten houden de regie over de Wsw. De gemeenten zijn daarmee verantwoordelijk voor beleid en financiën.

ACV

Voor de afvalinzameling, straat- en rioolreiniging, gladheidbestrijding, plaagdierbestrijding en containerverhuur, werkt de gemeente samen met de ACV..ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeente Ede, Wageningen, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit.

Regio FoodValley

Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert. Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio FoodValley middels een gemeenschappelijke regeling, om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Regio de Vallei

Gemeente Wageningen werkt samen met gemeente Barneveld, Nijkerk, Ede en Scherpenzeel in Regio de Vallei (Gemeenschappelijke regeling) met als doel het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeente op een zo milieuvriendelijk mogelijke manier en tegen een zo laag mogelijk tarief te verbranden.

De onderstaande partij is in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma.

o Stichting Wageningse Eng (statuten), TAWE (reglement).

Voor de uitvoering van projecten die de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng behouden en waar mogelijk versterken, werkt de gemeente samen met de SWE. De missie en visie van de SWE liggen verankerd in de Statuten van de stichting.

Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren heeft het gemeentebestuur een Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het college van Burgemeester en Wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.