PR4 Milieu

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

7.174.978

8

Baten

7.152.524

8

Waarom dit Programma?

Dit programma richt zich op een beter leefmilieu voor de inwoners van Wageningen. Daarbij zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet aantasten.

Beoogd maatschappelijk effect

Wageningen streeft naar een duurzame samenleving zonder gevolgen van beslissingen en keuzen af te wentelen op andere landen en zonder grondstoffen of energie te verspillen.

Om dit maatschappelijk effect te bereiken zijn de volgende thema’s actueel:
• Klimaatneutraal
• Verspillen van grondstoffen
• Bodemkwaliteit
• Waterlopen
• Benedenstroomse gebieden
• Inzameling afvalwater
• Gezondheids- en veiligheidsregio
• Plaagdierenoverlast
• Opvang zwervende dieren

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

In het activiteitenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Milieu zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota-2--1798080
Bestaand beleid-6.407-7.220-7.174-7.263-7.467-7.495
Totale lasten-6.408-7.220-7.175-7.184-7.388-7.415
Baten
Nieuw beleid & kadernota------
Bestaand beleid6.9377.2807.1537.2517.4657.489
Totale baten6.9377.2807.1537.2517.4657.489
Saldo
Nieuw beleid & kadernota-2--1798080
Bestaand beleid53060-22-12-2-6
Totale saldo52960-22677874

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Dierenwelzijn-23-32-53-54-54-55
DIERENWELZIJN-11-----
Plaagdierbestijding-51-55-45-46-46-47
Afvalverwijdering En -Verwerking-3.216-3.462-3.444-3.475-3.506-3.536
AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING0-----
Riolering En Waterzuivering-2.218-2.526-2.543-2.592-2.641-2.747
RIOLERING EN WATERZUIVERING-4-----
Waterkering,Afwatering En Landaanwinning-241-423-308-309-426-309
Energiebeheer-395-441-527-452-456-460
ENERGIEBEHEER-22-----
Milieubeheer-168-281-255-257-259-260
MILIEUBEHEER-59-----
Totale lasten-6.408-7.220-7.175-7.184-7.388-7.415
Baten
Afvalverwijdering En -Verwerking4.0534.2994.2394.2854.3374.376
AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING15-----
Riolering En Waterzuivering2.5892.8682.9132.9673.0123.112
RIOLERING EN WATERZUIVERING-18-----
Waterkering,Afwatering En Landaanwinning-113--116-
ENERGIEBEHEER107-----
MILIEUBEHEER191-----
Totale baten6.9377.2807.1537.2517.4657.489
Saldo52960-22677874

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

150

2016

150

2018

2020

Hernieuwbare elektriciteit

%

RWS Leefomgeving

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

2012

0,6

10,2

2013

0,9

9,7

2014

1,5

?

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij het behalen van de doelstellingen uit het programma:

ACV

ACV verzorgt de afvoer van afval voor huishoudens in de gemeente Wageningen.

ARN

ARN verzorgt verbranding van restafval van ACV

De onderstaande partij is in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma.

Platform Water Vallei en Eem.

Het doel van het platform is een betere afstemming te realiseren tussen partijen in beleid en uitvoering én in de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van water en riolering.