PR6 Maatschappelijke ondersteuning

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

39.667.449

42

Baten

14.060.744

15

Dit programma is er op gericht mensen in een (dreigende) kwetsbare positie te ondersteunen. Belangrijkste uitgangspunten zijn dat de inwoner centraal staat en dat ondersteuning en zorg dichtbij en effectief georganiseerd zijn. Wageningen kiest overtuigt voor maatwerk, keuzevrijheid en eigen regie. We organiseren hulp en ondersteuning zoveel mogelijk lokaal en investeren in preventie. Veel aandacht is er voor vernieuwing en ruimte bieden aan innovatieve vormen van participatie en zorg. Daarnaast probeert de gemeente met een ruim minimabeleid armoede duurzaam te bestrijden.

We geloven dat mensen meer kunnen betekenen voor elkaar, ook in de ondersteuning van kwetsbare inwoners. We zetten hierbij in op een actieve sociale omgeving: in eerste instantie wordt ruimte geboden aan particulier initiatief om elkaar te ondersteunen. Als inwoners en hun omgeving het niet zelf kunnen, kunnen zij geholpen worden door de maatschappelijke organisaties in de stad. Waar ook deze mogelijkheid niet aanwezig of toereikend is, neemt de gemeente de verantwoordelijkheid de benodigde ondersteuning te organiseren. Dat organiseren gebeurt zoveel mogelijk in samenwerking met de stad: inwoners, maatschappelijke partners en private partijen. De gemeente is hierbij de regiehouder, die regelt dat de vereiste ondersteuning wordt uitgevoerd. Om daadwerkelijk een meer betrokken samenleving te bereiken zetten we naast de individuele benadering ook in op samenlevingsopbouw.

Het beleid voor maatschappelijke ondersteuning staat beschreven in het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning (MO) ‘Samen voor elkaar’. Dit beleidsplan, vastgesteld in januari 2012, heeft vooral betrekking op preventieve ondersteuning, welzijn en lichtere vorm van hulp en zorg.

Het rijk heeft per 1 januari 2015 een aantal taken op het gebied van jeugdzorg, participatie en AWBZ gedecentraliseerd naar de gemeenten. Als gevolg van deze decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Hierdoor heeft de gemeente veel nieuwe taken gekregen op het gebied van lichte en zwaardere vormen van zorg en ondersteuning en is het budget van het sociale domein toegenomen. Op 10 januari 2014 heeft de raad ingestemd met het integrale beleidskader ‘Samen Redzaam’. In dit beleidskader wordt beschreven welke doelen de gemeente zich stelt ten aanzien van het brede sociale domein en hoe rondom een huishouden integraal wordt gewerkt vanuit de verschillende wetgeving.

Bij de vaststelling van ‘Samen Redzaam’ heeft de raad besloten, dat eind 2016 sprake moet zijn van een geactualiseerd beleidskader sociaal domein. In dat beleidskader moet het beleid rond maatschappelijke ondersteuning (‘Samen voor elkaar’) en het beleid rond de drie decentralisaties (Samen Redzaam) zijn geïntegreerd. Ook wordt dan de budgetten in elkaar geschoven. Een integraal proces van (door)ontwikkeling van ‘Samen voor elkaar’ en ‘Samen Redzaam’ biedt mogelijkheden om het preventieve en het curatieve beleid gericht op hulp en ondersteuning voor de inwoners van Wageningen goed op elkaar af te stemmen. Het biedt ook de basis voor ontschotting van de financieringsstromen tussen preventief en curatief beleid. Met het nieuwe beleidskader willen we maximaal inzetten op innovatie en de uitvoering van preventieve en curatieve hulp en de ondersteuning aan inwoners optimaliseren. Dit doen we samen met de inwoners van Wageningen. Hiertoe is in 2015 een proces van co-creatie ingericht: Samen Wageningen

Het proces Samen Wageningen leidt tot een geïntegreerd beleidskader eind 2016. Vervolgens moet het beleid worden vertaald naar uitvoering: 2017 wordt hiertoe het implementatiejaar. Het nieuwe beleid wordt in uitvoering gebracht per 1 januari 2018. Tot die tijd blijven ‘Samen voor elkaar’ en ‘Samen Redzaam’ in uitvoering.

De decentralisatie van participatie, jeugdzorg en Wmo en het daarbij behorende budget zijn ondergebracht binnen programma 6, namelijk programmakaart 6B. Dit houdt in dat de doelen en budgetten van “Samen voor elkaar” in programmakaart 6A staan en de doelen en budgetten van ‘Samen Redzaam’ in programmakaart 6B. Dit betekent dat alle middelen van de BUIG (uitkeringen) en bijzondere bijstand, het participatiebudget, alle middelen die de gemeente ontvangt op het gebied van de jeugdzorg alsmede het Wmop-budget zijn opgenomen in programmakaart 6B.

Naast de doelstellingen uit ‘Samen voor elkaar’ en ‘Samen Redzaam’ is er ook aandacht voor solidariteit en bewustwording van vrede en veiligheid in Wageningen. Activiteiten die vanuit de Wageningse samenleving op deze terreinen worden ontplooid, zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie in de stad en waar mogelijk vanuit een internationaal perspectief.

Nieuwe producten
In de programmabegroting 2017 zijn drie nieuwe producten toegevoegd. Het gaat hierbij om het product WSW, dat onderdeel uitmaakte van het product Werkgelegenheid. Daarnaast is een product Armoede-bestrijding opgenomen. Dit product bestaat uit verschillende minimaregelingen, zoals Ik-doe-mee fonds, tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, bijzondere bijstand en schulddienstverlening. Deze waren voorheen onder verschillende producten opgenomen. De nieuwe producten dragen bij aan beter inzicht in de doelstellingen en middelen van deze politiek en maatschappelijke relevante onderwerpen.
Tenslotte is de transformatieopgave voor het sociaal domein voor de komende jaren als apart product opgenomen

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Algemeen Sociaal Domein

Voor de onderdelen Jeugd en WMO op het product individuele ondersteuning is een nieuwe doorrekening gemaakt op basis van de realisatie over 2015 en het eerste halfjaar 2016. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen in de begroting en een bijgestelde transformatieopgave. De onzekerheden op deze onderdelen blijven groot, het domein is nog volop in beweging. Dat betekent dat de kans op bijstellingen groot blijft. De raad wordt separaat geïnformeerd over de financiële stand van zaken en de transformatieopgave.

Beleidskoers toekomst Permar

De raad heeft besloten per 1 januari 2018 uit de GR Permar te treden. In de rapportage ‘Toekomstverkenning Permar’ (Langedijk Samen Werken aan Oplossingen, 4 maart 2016) worden de beoogde koers, mogelijkheden en financiële consequenties geschetst van dit uittreden. De financiële consequenties hiervan zijn via de Kadernota 2016 in deze begroting verwerkt.

Vrede- en ontwikkelingssamenwerking
Bij de Kadernota 2016 is besloten de bezuiniging van € 100.000 met vier jaar uit te stellen. Op basis van een evaluatie in jaar drie wordt besloten over het vervolg. Het college staat een toekomstbestendige Stad der Bevrijding voor ogen waarin het evenement op 4 en 5 mei een belangrijk onderdeel is. Het college geeft samen met W45 en andere partners, Stad der Bevrijding verder vorm op basis van door de raad vastgestelde kaders.

PR 6 | MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING


Wat willen we bereiken?

Het beleid past binnen de visie op mens en maatschappij van de gemeente Wageningen.

Onze visie op mens en maatschappij is:

 • elk mens kan zichzelf zijn in Wageningen;
 • elke inwoner van Wageningen kan zoveel mogelijk haar of zijn eigen leven inrichten;
 • elke Wageninger moet zelf de kansen kunnen pakken;
 • de inwoners zijn zelf het beste in staat oplossingen te bedenken voor de eventuele problemen in hun directe leefomgeving die zich voordoen;
 • alle inwoners samen vormen de unieke stad Wageningen, we herkennen en erkennen de unieke en internationale identiteit van Wageningen.

De centrale missie in de gemeentelijke visie ziet er als volgt uit:

Samen maken we de stad

De gemeente Wageningen wil dat we een samenleving zijn waar:

 • alle inwoners uniek en mondig zijn en meedoen met de samenleving;
 • kwetsbare inwoners ondersteund worden in het ontwikkelen van hun talenten en daarmee in het meedoen;
 • inwoners zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf, de mensen die zij kennen en de overige inwoners van de stad. We zijn samen verantwoordelijk.

Samen zijn we de stad!

Binnen de gemeentelijke visie en missie ten aanzien van mens en maatschappij, onderscheiden wij de volgende visie op maatschappelijke ondersteuning:

De inwoners van Wageningen die zich in een kwetsbare positie bevinden of in een kwetsbare positie dreigen te komen en zelf en/of binnen hun omgeving onvoldoende mogelijkheden vinden om mee te doen, in staat te stellen naar vermogen te participeren binnen de samenleving

Met een groot deel van de Wageningse inwoners, ongeacht leeftijd of lichamelijke beperkingen, gaat het in sociaal opzicht goed. Zij hebben geen ondersteuning nodig bij hun participatie in de samenleving. Het beleid richt zich op individuele inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden of in een kwetsbare positie dreigen te komen en daar op eigen kracht niet uit kunnen komen.

De concept Woonvisie Wageningen 2016-2025, “Samen Wonen” genaamd, bestrijkt de periode 2016 tot en met 2025. De vorige woonvisie is in 2009 vastgesteld door de gemeenteraad en niet meer actueel als gevolg van snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vragen om een andere benadering van het beleidsveld wonen en een andere rol van de overheid, corporaties en bewoners. Het gaat hierbij niet alleen maar om het toevoegen of aanpassen van woningen. Met name de wijze waarop er wordt gewoond speelt een rol in de nieuwe concept Woonvisie. De thema’s maatwerk mogelijk maken, differentiatie van woningtypen en doelgroepen in buurten en duurzaamheid van de woningvoorraad spelen een belangrijke rol. Het zijn de kernwaarden die weergeven hoe wij de mensen centraal stellen binnen de stenen en zijn hierbij een belangrijke focus. Deze visie en de uitwerking daarvan in de begroting zijn opgenomen in programma 8.

We voeren beleid uit ten aanzien van internationale samenwerking en internationale projecten. We coördineren en organiseren ontvangsten uit en bezoeken aan de partner- en projectsteden. We faciliteren, ondersteunen en financieren stichtingen/groepen die betrokken zijn bij de stedenbanden. Het hele jaar door en in het bijzonder op 4 en 5 mei herdenken en vieren we actief de vrijheid waarin we nu leven, een vrijheid die niet vanzelfsprekend is.

We willen de identiteit en het imago van Wageningen als Stad der Bevrijding versterken en onze vier kernwaarden inhoud geven. Onze kernwaarden zijn werken aan vrede, vrijheid en veiligheid; bedanken van de bevrijders; door en voor de stad en het verbinden van diversiteit. Naast herdenken en vieren zijn educatie en bewustwording belangrijke activiteiten. In 2017 geven we verder uitvoering aan de kaders Stad der Bevrijding die de raad in 2016 heeft vastgesteld. We werken hierbij nauw samen met Wageningen 45 en andere partners in de stad.

Programmakaart 6A

Korte toelichting:
De genoemde doelstellingen van programmakaart 6A zijn opgenomen in het MO-beleidsplan ‘Samen voor elkaar’ 2012 t/m 2015 en op 9 januari 2012 vastgesteld door de gemeenteraad. In het beleidsplan staan de doelstellingen per beleidsdomein genummerd weergegeven, met daarbij de behoeften waarop de doelstellingen gebaseerd zijn en de vertaling naar concrete gewenste resultaten. In deze programmakaart worden de doelstellingen tevens per beleidsdomein weergegeven, met daarbij de nummering die correspondeert met het beleidsplan. Per beleidsdomein is het totaal beschikbare budget voor zowel de wettelijke taken als voor uitvoering van de doelstellingen weergegeven. Daarbij wordt opgemerkt dat binnen de uitvoering van de wettelijke taken er voor de gemeente uiteraard altijd keuzemogelijkheden zijn. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2017 en zijn exclusief gemeentelijke personeelskosten.

Per beleidsdomein zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die in onderlinge samenwerking de door de raad vastgestelde doelstellingen willen realiseren. De samenwerkingsverbanden hebben hiertoe integrale aanbiedingen (uitvoeringsplannen) geschreven, waaraan al dan niet subsidieaanvragen zijn gekoppeld. Onder de beleidsdomeinen worden alle partners binnen het betreffende samenwerkingsverband genoemd die zich aan de uitvoering van het integrale aanbod hebben verbonden, ongeacht of men in dit kader subsidie ontvangt.

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € 14.000
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 908.000

  Doelstellingen
  5-a Betere afstemming tussen organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg
  5-b Inwoners voelen zich verantwoordelijk en zijn betrokken bij de woon- en leefomstandigheden in hun buurt/wijk
  5-c Ontmoetingsplaatsen voor LHBT-inwoners van alle leeftijden (autochtoon/ allochtoon) ondersteunen
  5-d Ondersteunen van kwetsbare inwoners bij het versterken van zelfredzaamheid en het vergroten van vaardigheden op het gebied van participatie
  5-e Wageningse inwoners kunnen discriminatie-klachten laagdrempelig melden *

  Samenwerkingspartners
  Humanitas Rijn-IJssel, Shout Wageningen, Stichting Klankbordgroep GGZ, Vrijwilligerscentrum Wageningen, Markt 17, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Solidez, ROCA12, MEE veluwe, Gilde Wageningen en Slachtofferhulp Nederland Regio Oost

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € 0
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 531.000

  Doelstellingen
  6-a Sociale netwerken rondom het gezin versterken
  6-b Samenwerking tussen organisaties op gebied van jeugd en gezin bevorderen, waardoor hulpverlening op elkaar aansluit
  6-c Verminderen van problematische schulden bij jongeren
  6-d Stimuleren van de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen
  6-e Er is een laagdrempelig aanbod voor ondersteuning bij opvoeden *
  6-f ongeren weten de weg naar informatie over opgroeien

  6-g Voortijdig schoolverlaten is eind 2016 met 25% gereduceerd ten opzichte van het aantal in 2012

  6-h Jongeren denken mee over het gemeentelijk beleid
  6-i Er zijn ontmoetingsplekken voor jongeren, waarbij zo min mogelijk overlast wordt ervaren

  Samenwerkingspartners
  Verloskundigenpraktijk De Bakermat, Humanitas, Indigo, de BBLTHK, , VGGM, Jongerenraad Wageningen, Solidez, MEE Veluwe, Iriszorg, Speel-o-theek, Stichting Gilde Wageningen, Opella, RSG Pantarijn, Vrijwilligerscentrum Wageningen , Het Torenkamertje en Lindenhout

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € -
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 339.000

  Doelstellingen
  7-a Bevorderen van een vroegtijdige signalering van psychische klachten gerelateerd aan het ouder worden
  7-b Er is een aanspreekpunt waar ouderen terecht kunnen en waar hulpvraag en hulpaanbod verbonden worden
  7-c Minder ouderen vereenzamen
  7-d Het behartigen van de belangen van ouderen

  Samenwerkingspartners
  Icare, Netwerk Ketenzorg Dementie, CSWO, Solidez, Opella, BBLTHK, , Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe Alzheimer Nederland, Op koers, Belangstellende belangbehartiger klankbordgroep GGZ, RIBW, Diaconaal WMO Platform, Vrijwilligerscentrum Wageningen, Indigo (GGZ), Vilente, Inloopcentrum Markt 17, ROCA12, Stichting Vier het Leven, Odensehuis, Zinzia, en de Zonnebloem.

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € -
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 232.00

  Doelstellingen

  9-a Er wordt gestimuleerd dat jongeren zich inzetten voor ouderen en inwoners met een beperking

  9-b Vrijwilligers worden professioneel ondersteund
  9-c Meer inwoners doen vrijwilligerswerk voor inwoners in een kwetsbare positie
  9-d Vrijwilligersorganisaties worden professioneel ondersteund
  9-e Inwoners in een kwetsbare positie die vrijwilligerswerk willen doen worden extra ondersteund
  9-h Mensen die niet op de arbeidsmarkt terecht kunnen, worden gestimuleerd tot het doen van vrijwilligerswerk

  Samenwerkingspartners
  Vrijwilligerscentrum Wageningen, Slachtofferhulp, SWOA, de Helpende Hand, Zinzia, Vilente, Mantelzorg Wageningen MEE Veluwe, Humanitas, ‘t Gilde, Vier het leven, Klankbordgroep GGZ, Markt 17, Stichting Present, Mantelzorg Wageningen, de Zonnebloem, Reconnect

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € -
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 93.000

  Doelstellingen
  10-a Er worden meer (jonge) mantelzorgers bereikt en ondersteund
  10-b Minder mantelzorgers raken overbelast
  10-c Mantelzorgers van mensen met dementie of met een psychiatrische achtergrond worden extra ondersteund
  10-d Mantelzorgers met een WWB uitkering worden ondersteund om de mantelzorg te kunnen voortzetten
  10-e Mantelzorgers worden betrokken bij het aanvragen van Wmo-voorzieningen door hun zorgvragen

  Samenwerkingspartners
  Mantelzorg Wageningen , Vrijwilligerscentrum Wageningen , Odensehuis, Opella, RIBW, Solidez, Stichting OOGG, MEE Veluwe, Indigo, Stichting Klankbordgroep GGZ, Markt 17 ,Vilente ,Ypsilon, en Zinzia

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € 867.000
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 826.000

  Doelstellingen
  11-a Inwoners met gezondheidsproblemen, inclusief inwoners die betrokken zijn bij GGZ problematiek, weten waar ze terecht kunnen voor informatie en hulp/ ondersteuning om te kunnen blijven participeren
  11-b Naar vermogen medewerking verlenen aan bereikbare zorg en een bereikbaar dagbestedingsaanbod in Wageningen
  11-c Terugdringen van schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en psychosociale problematiek met speciale aandacht voor kinderen en jongeren
  11-d Stimuleren van gezonde en actieve leefstijl bij inwoners in een kwetsbare positie
  11-e Terugdringen van (herhaling van) huiselijk geweld
  11-f Bewustwording van jongeren op gebied van liefde en seks versterken
  11-g Er vindt uitwisseling plaats van risicosignalen en zorgen over inwoners tussen organisaties
  11-h Kwetsbare inwoners ondersteunen om te voorkomen dat zij in een (psychosociale) achterstandspositie terechtkomen
  11-i Versterken van samenwerking en afstemming tussen preventie en (formele en informele) zorg.
  11-j Verbeteren van de aanrijtijden van ambulances.

  Samenwerkingspartners
  Verloskundigenpraktijk De Bakermat, BBLTHK, VGGM, Humanitas, IrisZorg, Indigo Gelderland, Kinderfysiotherapie Wageningen, Vrijwilligerscentrum Wageningen , Opella, RIBW, Solidez, V&V Veluwe-Zuid, Icare, Afdeling Veluwe Vallei-Grebbe Alzheimer Nederland, Vilente, Markt 17, GGZ centrum Wageningen, Startpunt, Slachtofferhulp Nederland en MEE Veluwe

 • Budgetten
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 91.000

  Doelstellingen
  12-a Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen woning of buurt blijven wonen
  12-b Openbare voorzieningen zijn toegankelijk voor inwoners met een beperking
  12-c Verbeteren van de mobiliteit van inwoners met een beperking
  12-d Er zijn meer inwoners met een beperking in dienst van gemeente, scholen, instellingen en bedrijven
  12-e Kwetsbare inwoners denken mee over het gemeentelijk beleid

  Samenwerkingspartners
  Vrijwilligerscentrum Wageningen, Solidez, Startpunt, MEE Veluwe, RIBW, BBLTHK, Zideris, Waag, Werkgroep Wageningen Toegankelijk, Humanitas, Kinderfysiotherapie Wageningen, ’s Heerenloo en Stichting Klankbordgroep GGZ (afgestemd met domein)

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € -
  Budget voor gemeentelijke doelstelling: € 170.000

  Doelstellingen
  13-a Zelfredzaamheid van vluchtelingen ondersteunen
  13-b Er is een sluitend aanbod van noodhulp voor uitgeprocedeerde asielzoekers in een kwetsbare positie

  Samenwerkingspartners
  BBLTHK, Gilde Wageningen, Indigo (GGZ), Inloopcentrum Markt 17, Kledingbank Wageningen, Meldpunt Vrijwilligerswerk, RIBW, ROC a12, Solidez, Speelgoedbank Wageningen, Vluchtelingenwerk Gelderland, VOD en Voedselbank Nederveluwe e.o.

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € -
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 175.000

  Doelstellingen
  15-a Er zijn oefenruimtes voor amateurgezelschappen en ateliers voor kunstenaars
  15-b Kinderen uit gezinnen met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten in brede zin
  15-c Er is een breed cultureel aanbod voor jongeren
  15-d Jongeren tot 18 jaar kunnen actief met kunst en cultuur aan de slag

  Samenwerkingspartners
  Solidez, BBLTHK, Cultuurmakelaar, MEE Veluwe, Stichting De Vrolijkheid, ’t Venster, Meldpunt Vrijwilligerswerk Wageningen en Jongerenraad Wageningen

Programmakaart 6B

Korte toelichting:
De genoemde doelstellingen van programmakaart 6B zijn opgenomen in het integraal beleidskader ‘Samen Redzaam’. In ‘Samen Redzaam’ staan de 9 hoofddoelstellingen en de subdoelen genummerd weergegeven. In deze programma-kaart zijn de subdoelen ondergebracht bij een categorie. De categorieën sluiten aan bij de uitgangspunten van de transformatie zoals is weergegeven in hoofdstuk 4.3 van ‘Samen Redzaam’ en de doelstellingen uit programma 5 die per 1 januari 2016 zijn over gekomen naar programma 6. Als er bij een doelstelling geen cijfer en letter voor staan dan betreft het een doelstelling die voorheen onder programma 5 viel.

Door de subdoelen onder te brengen bij een (tijdelijke) categorie-indeling, is het mogelijk om er budgetten aan te koppelen waardoor verantwoording richting raad en het rijk mogelijk is. Hierdoor worden ook de budgetten voor de drie decentralisaties (jeugdzorg, Wmo/AWBZ en participatie) inzichtelijk en anticiperen we op het samenvoegen van de budgetten uit de twee beleidskaders. Per categorie is het totaal beschikbare budget weergegeven. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van 2017.

De onderverdeling van de categorieën is als volgt:

 • Integrale toegang en algemeen sociaal domein
 • Burgerkracht en innovatie
 • Werkgelegenheid
 • Preventie en signalering
 • Individuele ondersteuning
 • Sociale Zekerheid
 • Armoedebestrijding
 • Budget
  Totaalbudget: € 859.000

  Doelstellingen
  1-d Inwoners hebben inzicht in hun situatie en in de gegevens die organisaties over hen hebben
  1-e Wij waarborgen de privacy van de inwoners
  4-l Verbinding, bundeling, overzicht en doorgeleiding leidt tot integrale benadering van de (hulp) vraag en uitvoering
  4-m Er wordt samen met het onderwijs integraal gekeken naar problemen van kinderen en jongeren en de ondersteuningsbehoefte die ze hebben
  4-n De beslissing welke hulp of ondersteuning nodig is en door wie die zal worden aangeboden, wordt duidelijk gemotiveerd. Maatwerk en autonomie wegen daarbij zwaar mee, zodat de regie bij de inwoner ligt
  6-c Meer gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de opvoeding binnen de directe leefomgeving
  8-b Verbinden van gemeentelijke hulp en ondersteuning vanuit het onderwijs

 • Budget
  Totaalbudget: € 1.252.000

  Doelstellingen
  1-a We geven de inwoner aandacht, vertrouwen, ruimte, keuzevrijheid en kwaliteit
  1-b Inwoners zijn in principe eigenaar van hun probleem en hun oplossing
  1-c Inwoners hebben en houden de regie (met of zonder ondersteuning), tenzij hun veiligheid of die van hun kinderen in het geding is
  1-g Wij geven inwoners zoveel mogelijk ruimte om actief te bouwen aan de eigen samenleving en om mogelijke oplossingen voor ondersteuning en hulp in te brengen
  2-a De inwoners maken zoveel mogelijk gebruik van het eigen oplossend vermogen met hulp van het eigen netwerk
  2-d Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor het bieden van hulp en ondersteuning binnen hun eigen netwerk
  2-f Ruimte creëren voor burgerparticipatie en burgerkracht
  3-c Inwoners zijn economisch zelfredzaam
  2-e Streven naar lokale innovatieve initiatieven

 • Budget
  Totaalbudget: € 983.000

  Doelstellingen
  9-a Vergroten van de uitstroom: toeleiding naar betaald werk van mensen die onder de Participatiewet vallen, naar bij voorkeur regulier werk

  9-b Verlagen loonkostensubsidie doordat de werknemer zich ontwikkelt en zijn loonwaarde vergroot

  9-c Meer werkgelegenheid voor alle doelgroepen uit de Participatiewet
  9-d (Toekomstige) vraag van werkgevers en aanbod van (toekomstige) werknemers bij elkaar brengen
  In Wageningen doet iedereen naar vermogen mee en participeert in de samenleving

 • Budget
  Totaalbudget: € 4.297.000

  Doelstellingen van WSW zijn opgenomen onder Werkgelegenheid

 • Budget
  Totaalbudget: € -

  Doelstellingen
  1-f De veiligheid van het kind gaat voor op het recht op privacy
  2-b Versterken directe leefomgeving (pedagogische) civil society
  3-a Intensiveren en innoveren van preventie en kortdurende en laagdrempelige ondersteuning
  4-e Ondersteuningsvragen en problemen worden tijdig en adequaat gesignaleerd en geadresseerd
  4-k Aan moeilijk bereikbare groepen, zoals inwoners met een laag sociaal economische status en zorgmijders, wordt specifieke aandacht besteed om deze te bereiken.
  6-b Het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen en voorzieningen als kinderopvang (incl. voor- en vroegschoolse educatie) wordt versterkt
  7-a Veiligheidsrisico's bij het opgroeien en opvoeden worden in een vroegtijdig stadium gesignaleerd en zoveel mogelijk in een vrijwillig traject opgepakt

 • Budget
  Totaalbudget: € 11.225.000

  Doelstellingen
  2-c Versterken en ondersteunen wat mensen wél kunnen
  2-g Het eigen netwerk wordt niet overbelast en kan zelf de grenzen aangeven. Professionals ondersteunen vrijwilligers en niet andersom
  3-b Hulp- en ondersteuningsvragen en problemen worden tijdig en adequaat gesignaleerd en geadresseerd
  4-a De dienstverlening is vraaggericht georganiseerd waarbij de (hulp)vraag van de inwoner centraal staat
  4-b De hulpverlener is in staat zich in de inwoners in te leven en ondersteunt hem/haar (indien nodig) bij het achterhalen van de "vraag achter de vraag"
  4-c De (hulp)vraag is leidend en de diagnose ondersteunend
  4-d Het belang van de inwoners staat voorop (en niet het belang van de organisatie noch dat van de gemeente)
  4-f Hulpverleners streven ernaar dat de ondersteuning en begeleiding zoveel mogelijk aansluit op de eigen leefwereld van de inwoners
  4-g Hulp en ondersteuning is gericht op "terugkeer" naar zoveel mogelijk zelfredzaamheid en/of samen redzaamheid
  4-h Wanneer hulp en ondersteuning nodig is, krijgen de inwoners die zo snel mogelijk
  4-i De geboden hulp en ondersteuning is effectief, zo licht en kort als mogelijk en zo lang en zwaar als nodig
  4-j Nazorg bieden bij het afbouwen van de dienstverlening
  6-a Ouders worden ondersteund bij het opvoeden en opgroeien van kinderen
  7-b Het belang van de jeugdige staat centraal
  8-a Het versterken van zelfredzaamheid en participatie

 • Budget
  Totaalbudget: € 64.000

  Doelstellingen

  Huishoudens in Wageningen hebben een inkomen minimaal ter hoogte voor de hen geldende bijstandsnorm

  Het rechtmatig uitvoeren van de geldende bijstandswet en aanverwante inkomensregelingen

 • Budgetten
  Budget voor wettelijke taken: € 2.045.000
  Budget voor gemeentelijke doelstellingen: € 719.000

  Doelstellingen uit MO beleidsplan

  8-a Sluitende aanpak voor mensen met schulden/financiële problemen en daarmee samenhangende problematiek
  8-b De maatschappelijke organisaties in Wageningen werken samen om armoede te signaleren en te doorbreken (armoedepact)
  8-c Inwoners de mogelijkheid bieden verzekerd te zijn voor medische kosten die niet uit de basisverzekering vergoed worden
  8-d Kwetsbare inwoners hulp en advies geven bij vragen over uitkeringen en sociaal-juridisch problemen, om te voorkomen dat zij in een achterstandspositie terecht komen
  15-e Volwassen inwoners met een minimum inkomen kunnen deelnemen aan sportieve en culturele activiteiten in brede zin

  Doelstellingen overig

  Huishoudens worden in staat gesteld om in ieder geval de bijzondere noodzakelijke kosten van het bestaan te kunnen bestrijden

  Samenwerkingspartners
  SWOA, Humanitas, Solidez, ISOFA

Doelstellingen die niet onder het MO-beleidsplan of Samen redzaam vallen

Bewustwording solidariteit, vrede en veiligheid

Doelstelling

Gewenst resultaat

Speerpunten gemeente

Activiteiten

Herdenken en vieren bevrijding

Profilering identiteit en imago Stad der Bevrijding

Versterking van de vier kernwaarden
werken aan vrede, vrijheid en veiligheid; bedanken van de bevrijders; door en voor de stad en het verbinden van diversiteit

Subsidiering partnerorganisatie W45 en bevordering van het nationale karakter

Educatie en bewustwording

Jong en oud bewust maken van de waarden van vrede, vrijheid, veiligheid, mensenrechten en democratie

Subsidiering partnerorganisatie W45 voor de uitvoering van evenementen, herdenkingen en bijeenkomsten

Waardering Veteranen

Erkenning en waardering inzet lokale veteranen voor vrede, vrijheid en veiligheid

Organisatie van bijeenkomsten

Onderhouden van internationale contacten

Uitwisseling kennis en ervaring met de partnergemeenten

Onderhouden van projectrelaties met Rwanda en China

Faciliteren, financieren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van stedenbanden

  Wat gaat het kosten?

  De lasten, baten en het saldo van het programma Maatschappelijke ondersteuning zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
  Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
  Baten
  Nieuw beleid & kadernota39-1.793969696
  Bestaand beleid11.49011.02812.26812.64712.65712.667
  Totale baten11.52911.02814.06112.74312.75312.763
  Lasten
  Nieuw beleid & kadernota-17--2.267-4889118
  Bestaand beleid-38.726-37.663-37.400-37.159-37.340-37.425
  Totale lasten-38.743-37.663-39.667-37.208-37.250-37.306
  Saldo
  Nieuw beleid & kadernota22--47448186215
  Bestaand beleid-27.237-26.635-25.132-24.513-24.683-24.757
  Totale saldo-27.214-26.635-25.607-24.465-24.497-24.543

  Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
  Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
  Baten
  Vrede- En Ontwikkelingssamenwerking37-----
  zorg voor minderheden------
  Implementatie decentralisaties196-----
  Beleidsdomein gehandicapten1-----
  Beleidsdomein vluchtelingenbeleid39-33333333
  Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid------
  Beleidsdomein gezondheidsbeleid56-----
  Beleidsdomein cultuur als middel participatie4-----
  Integrale toegang en algemeen sociaal domein1-----
  Werkgelegenheid6143939889
  WSW--1.697---
  Individuele ondersteuning5841.121870879888897
  Sociale zekerheid9.8909.84511.39811.80011.80111.802
  Armoedebestrijding1072323232323
  Totale baten11.52911.02814.06112.74312.75312.763
  Lasten
  Vrede- En Ontwikkelingssamenwerking-603-529-469-474-480-485
  Implementatie decentralisaties-96-----
  IMPLEMENTATIE DECENTRALISATIES-269-----
  Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk-297-252-252-255-258-260
  Beleidsdomein ouder worden-278-358-359-277-280-282
  Beleidsdomein gehandicapten-105-111-111-112-113-114
  Beleidsdomein vluchtelingenbeleid-235-212-295-298-301-304
  Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg-91-114-113-114-115-117
  Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid-922-1.133-1.084-1.095-1.107-1.118
  Beleidsdomein opvoeden en opgroeien-732-633-630-637-644-650
  Beleidsdomein gezondheidsbeleid-1.654-1.743-1.753-1.697-1.714-1.732
  Beleidsdomein cultuur als middel participatie-215-188-187-188-190-192
  MO-plan algemeen-133-94-4-5-56-57
  Integrale toegang en algemeen sociaal domein-1.396-2.018-1.499-1.518-1.537-1.553
  Burgerkracht en innovatie-412-391-1.252-500-500-500
  Werkgelegenheid-2.733-1.789-1.737-1.709-1.736-1.756
  WSW-4.743-4.082-5.994-3.562-3.301-3.078
  Individuele ondersteuning-11.505-10.972-13.076-13.338-13.470-13.572
  Sociale zekerheid-10.114-10.369-11.218-11.239-11.261-11.276
  Armoedebestrijding-2.210-2.675-3.195-3.164-3.181-3.210
  Transformatieopgave--3.5612.9772.9952.950
  Totale lasten-38.743-37.663-39.667-37.208-37.250-37.306
  Saldo-27.214-26.635-25.607-24.465-24.497-24.543

  Indicatoren

  Indicator

  Eenheid

  Bron

  Beschrijving

  Jaar

  Gemeente

  NL

  2014

  2016

  2018

  2020

  % kinderen in uitkeringsgezin

  %

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

  2012

  5,1

  5,66

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2014

  64,6

  64,9

  2016

  2018

  2020

  % werkloze jongeren

  %

  Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

  Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

  2012

  0,4

  1,21

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2014

  2016

  2018

  2020

  De beleidsindicatoren die komen van het Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel zijn niet recent, het laatste jaar is 2012. Voor ons is onduidelijk en niet na te gaan waar de cijfers op zijn gebaseerd en wij beschikken niet over de informatie om dit zelf te bepalen. Om die reden zijn deze indicatoren open gelaten.

  Datzelfde geldt voor de indicatoren die komen van CBS – Beleidsinformatie Jeugd en WMO, maar om een andere reden. Wij constateerden enerzijds dat bij het CBS andere aantallen over 2015 bekend zijn dan bij ons. Anderzijds is het sociaal domein voor de jeugd en wmo nog zodanig in beweging, dat we op dit moment niet in staat zijn om een betrouwbare prognose van de indicatoren in de toekomst te kunnen geven. Om die reden hebben we in deze begroting nog geen aanvullingen gemaakt op de landelijk beschikbare en ingevulde beleidsindicatoren.

  De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

  Permar WS
  Permar voert de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uit en verzorgt arbeidsparticipatie- en reïntegratie-trajecten voor mensen met een Wsw-indicatie. Permar zorgt voor de diagnose en begeleidt mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt met passend werk.

  Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)
  VGGM is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (ambulancehulpverlening en Gemeentelijke GezondheidsDienst) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

  Regio Food Valley
  Betreft een samenwerkingsverband van 8 gemeenten waar ambtelijke en bestuurlijke afstemming en voorbereiding plaatsvindt op vele terreinen

  De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma.

  • Samenwerking G12: Betreft een samenwerkingsverband van 12 gemeenten waar ambtelijke en bestuurlijke afstemming en voorbereiding plaatsvindt op het terrein van Jeugdhulp en Wmo.
  • Gemeente Ede (uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ) en Schulddienstverlening): Betreft samenwerking van de uitvoering van de taken op het gebied van de Bbz en schulddienstverlening.