PR7 Onderwijs & educatie

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

4.932.370

5

Baten

613.474

1

Waarom dit Programma?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs en educatie geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat voor alle kinderen en jongeren in Wageningen onderwijs op het eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar is. Uiteindelijk draait het erom dat jongeren hun capaciteiten en talenten gebruiken, zodat ze economisch en maatschappelijk zelfstandig kunnen zijn.

Het programma richt zich op het aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen voor kinderopvang en voorschools, primair en voortgezet onderwijs.

Beoogd maatschappelijk effect

Gemeente Wageningen wil kinderen en jongeren een gelijke kans bieden om hun talenten te ontwikkelen zodat zij, een bij hen passende plek in de samenleving kunnen verwerven
Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden
• Vroegtijdige school uitval
• Leerlingenvervoer
• Onderwijshuisvesting
• Kinderopvang

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Onderwijs & educatie zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota---360-89-107-126
Bestaand beleid-5.236-4.524-4.572-4.537-4.499-4.475
Totale lasten-5.236-4.524-4.932-4.626-4.606-4.601
Baten
Nieuw beleid & kadernota10-10101010
Bestaand beleid847608603599595592
Totale baten857608613610606602
Saldo
Nieuw beleid & kadernota10--350-79-97-115
Bestaand beleid-4.389-3.916-3.969-3.937-3.903-3.884
Totale saldo-4.379-3.916-4.319-4.016-4.000-3.999

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Openbaar Basisonderwijs-164-142-143-145-146-148
Bijzonder Basisonderwijs-293-269-271-274-276-279
Openbaar Speciaal Basisonderwijs-74-74-74-75-76-77
Onderwijshuisvesting-2.486-2.499-2.469-2.453-2.392-2.348
ONDERWIJSHUISVESTING-253-----
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs-1.291-877-1.262-997-1.008-1.018
GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS3-----
Kinderopvang-656-663-713-682-707-731
KINDEROPVANG-23-----
Totale lasten-5.236-4.524-4.932-4.626-4.606-4.601
Baten
Onderwijshuisvesting569291294287280273
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs53109110111112113
Kinderopvang212208210212214216
KINDEROPVANG24-----
Totale baten857608613610606602
Saldo-4.379-3.916-4.319-4.016-4.000-3.999

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

1

5

2016

2018

2020

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Aantal

DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2012

2013

2014

34

60

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

1,5

2,0

2016

2018

2020

% achterstandsleerlingen

%

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Het percentage leerlingen (4-12 jaar) in het primair onderwijs dat kans heeft op een leerachterstand.

2012

7,88

11,6

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

WGR PPO De Link

Betreft een bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renkum voor de uitvoering van het toezicht op het openbaar onderwijs.