PR8 Wonen

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

2.180.370

2

Baten

1.457.258

2

Waarom dit Programma?

Voor de ontwikkeling van Wageningen is het van belang dat er een goed leef- en woonklimaat is voor haar huidige en toekomstige inwoners. Dit programma richt zich op voldoende kwalitatief goede woningen die aansluiten bij de behoefte van de diverse doelgroepen.

Beoogd maatschappelijk effect

De gemeente Wageningen wil dat iedereen in Wageningen de beschikking heeft over een kwalitatief goede en passende woning. Om dit maatschappelijk effect te bereiken zijn de volgende thema’s actueel:
• Voldoende woningen in Wageningen
• Nieuwe en bestaande woningen sluiten qua type aan bij de verschillende doelgroepen en voldoen aan de DuGo-eisen.

De gemeente Wageningen wil dat gemeentelijk vastgoed bijdraagt aan maatschappelijke doelstellingen. Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Wensen en behoeften van gebruikers
• Gemeentelijk vastgoed dat niet wordt ingevuld door de private sector

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

In het activiteitenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Wonen zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota-14--60-603636
Bestaand beleid-1.695-2.140-2.120-1.974-1.968-1.727
Totale lasten-1.709-2.140-2.180-2.034-1.932-1.691
Baten
Nieuw beleid & kadernota--37-113230-
Bestaand beleid1.4261.6891.4211.4301.0891.093
Totale baten1.4261.6891.4571.3171.3191.093
Saldo
Nieuw beleid & kadernota-14--24-17326636
Bestaand beleid-269-451-700-544-879-634
Totale saldo-282-451-723-717-613-598

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Volkshuisvesting-196-173-182-185-187-189
VOLKSHUISVESTING-12-----
Exploitatie Verspreid Woningbezit-16-56-59-59-59-58
EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT-162-----
Woonruimtezorg-67-45-45-46-46-47
Exploitatie Vastgoed-1.107-1.866-1.895-1.745-1.640-1.396
EXPLOITATIE VASTGOED-150-----
Totale lasten-1.709-2.140-2.180-2.034-1.932-1.691
Baten
Volkshuisvesting453030313131
VOLKSHUISVESTING------
Exploitatie Verspreid Woningbezit262826272727
EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT163-----
Woonruimtezorg51313131314
WOONRUIMTEZORG------
Exploitatie Vastgoed9001.6181.3881.2461.2481.021
EXPLOITATIE VASTGOED287-----
Totale baten1.4261.6891.4571.3171.3191.093
Saldo-282-451-723-717-613-598

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

10.6

2016

2018

2020

Betrokkenheid verbonden partijen

Vereniging van eigenaren van het complex Stadsbrink 291 t/m 355 (oneven), de Woningstichting en Idealis zijn betrokken bij de uitvoerig en realisatie van de doelstellingen uit dit programma.

De Vereniging van Eigenaren Stadsbrink en de gemeente Wageningen hebben ieder voor 50% zeggenschap. In de splitsingsakte (1981) staat het appartementsrecht voor het gebruik van kantoorruimte op de begane grond en de eerste verdieping met toebehoren als half onverdeeld aandeel. De andere helft betreft het appartementrecht van de 32 flatwoningen. Voor de gemeenschappelijke gedeelten worden de onderhoudskosten naar rato verdeeld tussen beide partijen. Jaarlijks wordt een ledenvergadering gehouden.