PR9 Sport & cultuur

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

7.302.563

8

Baten

2.455.313

3

Waarom dit Programma?

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse gemeenschap.

Van cultuur kun je genieten, je blikveld verruimen, iets leren of er samen aan deelnemen. Door cultuur kun je meedoen (zelf deelnemen aan en/of kijken naar). Cultuur draagt bij aan een bruisende stad en zorgt voor een aantrekkelijk klimaat voor inwoners, bezoekers, kennisinstellingen en bedrijven.

Beoogd maatschappelijk effect

De gemeenten Wageningen streeft er naar om inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Jongeren Op Gezond Gewicht, Blijven sporten door recreatiesport, Wageningen Vitaal en Sporten op recept

Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners en zorgen ervoor dat meer mensen deelnemen aan de samenleving. Een basisvoorzieningenstructuur is daarbij voorwaarde waarbij cultuureducatie voor jongeren een belangrijk speerpunt is. Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Cultureel aanbod
• Deelnemen aan kunst en cultuur
• Culturele basisvoorzieningen
• Stimuleren gezond leven en participatie

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Sport & cultuur zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota-48--319-85-48-48
Bestaand beleid-6.577-6.872-6.984-6.551-6.678-6.639
Totale lasten-6.624-6.872-7.303-6.636-6.725-6.688
Baten
Nieuw beleid & kadernota--251-21-21-22
Bestaand beleid2.0922.0122.2051.8961.7161.719
Totale baten2.0922.0122.4551.8751.6951.697
Saldo
Nieuw beleid & kadernota-48--68-107-69-70
Bestaand beleid-4.485-4.860-4.779-4.655-4.962-4.921
Totale saldo-4.533-4.860-4.847-4.761-5.031-4.991

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Openbaar Bibliotheekwerk-1.085-1.094-1.101-1.110-1.120-1.129
Sport-2.898-3.772-4.292-3.605-3.621-3.600
SPORT-479-----
Bevordering Kunst En Cultuur-1.610-1.586-1.528-1.543-1.605-1.574
BEVORDERING KUNST EN CULTUUR-21-----
Musea-49-56-56-57-57-58
Monumentenzorg-180-167-139-141-142-144
MONUMENTENZORG-69-----
Oud Archief-207-171-161-154-155-156
Mediabeleid-26-25-25-26-26-26
Totale lasten-6.624-6.872-7.303-6.636-6.725-6.688
Baten
Openbaar Bibliotheekwerk535352504947
Sport1.7721.9412.3851.8071.6281.631
SPORT202-----
Bevordering Kunst En Cultuur------
Monumentenzorg59-----
Oud Archief51818181818
Totale baten2.0922.0122.4551.8751.6951.697
Saldo-4.533-4.860-4.847-4.761-5.031-4.991

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

50,1

49,9

2016

50,1

2018

2020

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma.