PR10 Veiligheid

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

1.735.341

2

Baten

0

0

Waarom dit Programma?

Het programma veiligheid richt zich op een verantwoord en acceptabel niveau van veiligheid voor de burger. In de huidige maatschappij spelen veiligheidsrisico’s en verharding een toenemende rol. De gemeente kiest daarom voor een proactieve en preventieve insteek ter bestrijding en beperking van veiligheidsrisico’s en biedt ook een slagvaardige en adequate hulpverlening bij kleine en grote calamiteiten of crises.

Beoogd maatschappelijk effect

Een veilig huis, ondernemen in een veilig gebied, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De gemeente Wageningen wil inwoners, ondernemers en bezoekers een veilig klimaat aanbieden om in te wonen, werken en te verblijven. Een klimaat waarin er een goede balans is tussen de privacy van de persoon en de gemeentelijke activiteiten.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Inwoners die slachtoffer worden
• Overlast
• Maatschappelijke onrust
• Hulp bij brand en ongevallen
• Hulp in geval van crisis

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Veiligheid zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota--96979899
Bestaand beleid-1.952-1.942-1.831-1.849-1.867-1.886
Totale lasten-1.952-1.942-1.735-1.752-1.770-1.787
Baten
Nieuw beleid & kadernota------
Bestaand beleid143-----
Totale baten143-----
Saldo
Nieuw beleid & kadernota--96979899
Bestaand beleid-1.810-1.942-1.831-1.849-1.867-1.886
Totale saldo-1.810-1.942-1.735-1.752-1.770-1.787

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Openbare Orde En Veiligheid-213-221-201-203-205-207
Brandweerzorg-1.557-1.593-1.419-1.433-1.448-1.462
BRANDWEERZORG-52-----
Rampenbestrijding-130-128-115-116-117-119
Totale lasten-1.952-1.942-1.735-1.752-1.770-1.787
Baten
BRANDWEERZORG143-----
Totale baten143-----
Saldo-1.810-1.942-1.735-1.752-1.770-1.787

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

6,0

9,9

2016

5,2

2018

5,2

2020

5,2

Hardekern jongeren

aantal per 10.000 inw.

KLPD

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2012

0,4

1,7

2013

0,7

1,4

2014

0,7

1,3

2015

0,7

2016

0,7

2017

0,7

2018

0,7

2019

0,7

2020

0,7

2014

0,8

2,5

2016

1,2

2018

1,2

2020

1,2

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inw.

CBS – Gereg. Criminaliteit & diefstallen

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2012

5,0

6,5

2013

3,7

6,4

2014

3,1

5,7

2015

2,9

5,4

2016

2,9

2017

2,9

2018

2,9

2019

2,9

2020

2,9

2014

3,5

4,2

2016

2,4

2018

2,4

2020

2,4

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inw.

CBS – Gereg. Criminaliteit & diefstallen

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2012

8,2

8,0

2013

6,9

7,2

2014

5,3

6,5

2015

4,0

6,1

2016

4,0

2017

4,0

2018

4,0

2019

4,0

2020

4,0

De Wageningse waarden die hier voor 2017 en verder zijn ingevuld, zijn een prognose van de verwachte ontwikkelingen.

Bij deze door het Rijk bepaalde indicatoren merken wij op dat de ontwikkelingen in zeer sterke mate bepaald worden door factoren die buiten de directe invloedssfeer van de gemeente liggen.
Verder hebben deze indicatoren, op één na, ook geen relatie met de speerpunten op het gebied van criminaliteit. Deze speerpunten worden jaarlijks aan de hand van een notitie met de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Onderdeel van de notitie is de cijfermatige ontwikkeling binnen de vastgestelde speerpunten.

De indicator die wel een relatie heeft met de afgesproken speerpunten is ‘woninginbraken’. Het aantal woninginbraken is de laatste drie jaar sterk gedaald en is zodanig laag dat de verwachting is dat dit niet veel verder zal dalen. Activiteiten van de gemeente en andere partners zijn daarom gericht op stabilisatie van deze waarde.

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Voor de uitvoering van de brandbestrijding en risicobeheersing werken we samen in regionaal verband op basis van een gemeenschappelijke regeling.