PR11 Transparante overheid

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

2.810.597

3

Baten

689.052

1

Waarom dit Programma?

Een transparante overheid is een voorwaarde om de afstand tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo klein mogelijk te houden en begrip te krijgen voor elkaars standpunten, meningen en handelen.

Door de uitvoering van dit programma kunnen inwoners beter voldoen aan hun verplichtingen, gebruik maken van hun rechten en krijgen zij ruimte om mede beleid te ontwikkelen, uitvoering te bepalen en eigen initiatieven aan te dragen.

Beoogd maatschappelijk effect

De inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van en in Wageningen voelen zich zodanig gefaciliteerd door de gemeente dat zij gemakkelijk hun informatie kunnen vinden, gebruik kunnen maken van hun rechten en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zij ervaren dat hun eigen kracht optimaal wordt benut om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
• Dienstverlening
• Toegangelijkheid van informatie
• Samen met de stad

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Transparante overheid zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota---8-8-8-9
Bestaand beleid-3.132-3.454-2.802-3.094-2.911-2.846
Totale lasten-3.132-3.454-2.811-3.103-2.920-2.855
Baten
Nieuw beleid & kadernota------
Bestaand beleid698679689870671673
Totale baten698679689870671673
Saldo
Nieuw beleid & kadernota---8-8-8-9
Bestaand beleid-2.434-2.775-2.113-2.225-2.240-2.174
Totale saldo-2.434-2.775-2.122-2.233-2.249-2.182

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Bestuursorganen (Raad)-379-449-455-468-461-463
BESTUURSORGANEN (RAAD)-9-----
Bestuursorganen (B&W)-573-609-604-876-627-634
BESTUURSORGANEN (B&W)-85-----
Representatie-99-105-84-85-86-87
REPRESENTATIE0-----
Bestuursondersteuning College Van B&W-540-763-339-344-348-352
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W-28-----
Burgerzaken-605-696-648-658-722-639
BURGERZAKEN-8-----
Baten Secretarieleges Burgerzaken-307-299-305-292-292-293
Bestuurlijke Samenwerking-49-51-52-52-53-53
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie-450-482-324-327-330-334
Totale lasten-3.132-3.454-2.811-3.103-2.920-2.855
Baten
Bestuursorganen (Raad)-15----
Bestuursorganen (B&W)---200--
REPRESENTATIE25-----
BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W3-----
Burgerzaken333333
BURGERZAKEN2-----
Baten Secretarieleges Burgerzaken665661686666668669
Totale baten698679689870671673
Saldo-2.434-2.775-2.122-2.233-2.249-2.182

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

39,0

52,2

2016

39,1

53,0

2018

39.0

2020

39.0

Deze indicator wordt ook wel aangeduid als de groene + grijze druk t.o.v. 15-64 jaar. De Wageningse waarden die hier voor 2017 en verder zijn ingevuld, zijn een prognose van de verwachte ontwikkeling. In de historische waarden tot en met 2016 is duidelijk te zien dat de waarde voor Wageningen vrij stabiel is terwijl de waarde voor Nederland als geheel gestaag stijgt. Duidelijk is ook dat de Wageningse bevolking voor een bovengemiddeld deel bestaat uit 15-64-jarigen, terwijl het aandeel jongeren en ouderen juist veel lager is dan gemiddeld. In vergelijking met de omliggende gemeenten zijn de verschillen overigens nog groter. In buurgemeenten varieert de demografische druk voor 2016 van 55,7% voor Ede tot 70,3% voor Renkum.

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen in dit programma geen verbonden partijen betrokken.