Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat over het onderhoudsniveau van kapitaalinvesteringen en is vooral gericht op kapitaalgoederen in de openbare ruimte of ten behoeve van het openbaar belang. Kapitaalgoederen zijn investeringen met een langdurig economisch of maatschappelijk nut. Het gaat om:
1. Infrastructurele kapitaalgoederen, zoals wegen, civiele kunstwerken, rioleringen, water en verlichting.
2. Voorzieningen zoals openbaar groen, verlichting en sportvelden.
3. Gebouwen en installaties.

Wageningen wil haar kapitaalgoederen zo goed mogelijk beheren, onderhouden en in stand houden en zonnodig vervangen op het bestuurlijk vastgestelde onderhoudsniveau. Voor het planmatig onderhoud aan gemeentelijke voorzieningen maken we gebruik van meerjaren onderhoudsplannen (MOP) en investeringsplanningen. Onder het MOP vallen ook de kleine vervangingsinvesteringen onder € 25.000.

Hieronder volgt een toelichting per beheeraspect.

 • Verhardingen

  Door de extra impuls die in 2008 beschikbaar is gesteld, is het dagelijks onderhoud van de wegen inmiddels op het juiste basisniveau. Er is destijds een knip gemaakt tussen onderhouden en vervangen. Om risico’s, kapitaalvernietiging en stijgende onderhoudskosten te voorkomen, dient geïnvesteerd te worden in de vervanging van wegen die technisch versleten en afgeschreven zijn.
  Deze strategie zal in nauwe samenhang zijn met de vervangingsstrategie voor riolering/water-huishouding en de projecten uit het GMP.

  Groen

  Het in 2016 vastgestelde groenbeleidsplan vormt de basis voor het op te stellen Groenbeheerplan en het Stedelijk Bomenplan. De keuzes die volgen uit het groenbeleidsplan implementeren we in het beheer. Ook de beheersstrategie van Groen heeft nauwe samenhang met de vervangingsstrategie voor wegverhardingen, riolering/waterhuishouding en de projecten uit het GMP.

  Water

  Kademuren en beschoeiingen zijn kapitaalgoederen die vallen onder het product water. Bij de inventarisatie van de civieltechnische kunstwerken zijn ook deze objecten opgenomen. Om risico’s, kapitaalvernietiging en stijgende onderhoudskosten te voorkomen, moeten we investeren in de vervanging van kapitaalgoederen die technisch versleten en afgeschreven zijn.

  Openbare verlichting

  Op basis van het beleidsplan openbare verlichting werken we aan een planmatige vervanging van armaturen en lampen, rekening houdend met aspecten als energiebesparing en milieu.

 • Het beleidskader met betrekking tot beheersmatige aspecten
  Om te komen tot een duurzaam waterbeheer is het waterplan opgesteld. Doel is een gezond en veerkrachtig watersysteem. We streven naar een samenhangende aanpak, gericht op het opvangen en langer vasthouden, zo nodig bergen en daarna pas afvoeren van regenwater. Om concrete invulling te geven aan de doelstelling van het waterplan nemen we een aantal uitvoeringsmaatregelen. In 2005 is het waterplan met uitvoeringsmaatregelen, inclusief een kostenraming, vastgesteld. Vooruitlopend hierop is in 2002 het ‘baggerplan bebouwd gebied’ opgesteld. In 2003 is de overdracht van de primaire watergangen naar het waterschap gerealiseerd. In gezamenlijkheid met het Waterschap Vallei en Veluwe baggeren we eens per drie jaar 20% van de watergangen. In samenhang met het waterplan stellen we Gemeentelijke Rioleringsplannen op. De gemeente voldoet aan de basisinspanning.

  We voldoen aan de wettelijke minimale kwantitatieve eisen voor de riolering in relatie tot het overstorten van rioolwater op het oppervlaktewater. Het derde (verbrede) Gemeentelijke Rioleringsplan is in 2011 vastgesteld. De nadruk ligt hierbij op het verbeteren van de waterkwaliteit in de stad op een duurzame en kosteneffectieve wijze. Dit kunnen we bereiken door maatregelen aan riolering of aan de inrichting en beheer van watergangen. Ook het afkoppelen van regenwater van het gemengde stelsel continueren we, indien het kosteneffectief is. De zorgplicht voor het grondwater is door de nieuwe Waterwet een gemeentelijke taak geworden. In 2016 zal het Verbrede Gemeentelijke Rioleringsplan worden herzien.

  Financiële consequenties voortvloeiende uit het beleidskader
  Voor het jaarlijkse waterbeheer zijn structurele budgetten beschikbaar. Voor de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan stellen we bedragen beschikbaar vanuit de rioolheffing.

 • De gemeente heeft een aantal gebouwen in beheer voor het huisvesten van maatschappelijke functies, zoals sporthallen, een zwembad en gebouwen waarin gesubsidieerde instellingen hun taken uitvoeren. De sportverenigingen zijn vanaf 2013 zelf verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van sportzalen en sporthallen. Het beheer en exploitatie van het zwembad is meerjarig uitbesteed aan Sportfondsen Wageningen.

  In 2017 geven we een versnelling aan de verduurzaming van een aantal geselecteerde panden in combinatie met de geplande vervangingsinvesteringen. Vervolgens gaan we aan de slag met de daadwerkelijke uitvoering van de verduurzaming in de komende jaren.

  Tot slot gaan we onderzoeken welke gemeentelijke panden eventueel zijn in te zetten voor huisvesten van statushouders.

 • Schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs. De gemeente heeft het economisch claimrecht op de onderwijsgebouwen voor primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Vanaf 1 januari 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor zowel het binnen- als het buitenonderhoud van de schoolgebouwen bij de schoolbesturen. De gemeente is alleen nog verantwoordelijk voor uitbreiding c.q. nieuwbouw en is gezamenlijk met de schoolbesturen verantwoordelijk voor renovatie. Het budget dat de gemeente tot en met 2014 via het gemeentefonds ontving voor het buitenonderhoud wordt vanaf 2015 door het Rijk overgeheveld naar de schoolbesturen. De lokale ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Wageningen 2012’ is in 2014 aangepast op de nieuwe wetgeving. Deze verordening is eind 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd. De leerlingenprognoses actualiseren we jaarlijks geactualiseerd zodat we een goed beeld hebben van de benodigde capaciteit. De leerlingenprognoses zijn onder meer gebaseerd op de verwachte woningbouw en eventuele bevolkingsgroei.

 • In juni 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot een budgetneutrale innovatie en verbouwing van het stadhuis op de Markt. Het stadhuis wordt de centrale plek voor alle dienstverlening en flexibele werkplekken voor medewerkers en het bestuur. Het definitief ontwerp is uitgewerkt met BAM die als ontwikkelende partij is geselecteerd. De vernieuwbouw is medio 2016 gereed. Het stadskantoor gaan we om die reden verkopen.

 • In deze paragraaf staan de nieuwe vervangingsinvesteringen voor het gemeentelijke vastgoed in de periode 2017-2020.

  Object

  Omschrijving werk

  Begroting 2017

  Begroting 2018

  Begroting 2019

  Begroting 2020

  Churchillweg 1

  Dakafwerkingen

  40.347

  Piet Bakkerstraat 5-7

  Dakafwerkingen

  31.045

  Hollandseweg 7

  Warmteopwekking (collectoren)

  28.411

  Hollandseweg 7

  Warmteopwekking ketels

  64.985

  Tarthorst 152

  Dakafwerkingen

  62.269

  Marijkeweg 3

  Buitenwandopeningen

  93.294

  Marijkeweg 3

  Luchtbehandeling

  44.450

  Bornsesteeg 4

  Binnenwanden

  68.517

  Bornsesteeg 4

  Luchtbehandeling

  187.231

  Nudepark 85

  Terreinverharding

  189.769

  Nudepark 85

  Dakafwerkingen

  124.802

  Markt 1

  Buitenwandafwerking

  34.388

  TOTAAL

  274.566

  348.882

  311.672

  34.388