Bedrijfsvoering

Wij willen een flexibele en toekomstgerichte organisatie zijn, die blijvend kan inspelen op de kanteling in de samenleving als het gaat om regels, omgangsvormen en gedragingen. Onze rol als overheid verandert. Samenwerken, meewerken en meedenken is het uitgangspunt in onze verhouding tot de samenleving.

Het veranderende samenspel tussen gemeente en samenleving vraagt om aansluiting bij de kracht van die zelfde samenleving. Wij willen daarom verbindend zijn in onze contacten, eigen kracht stimuleren en ondersteunen en bureaucratische hindernissen zoveel mogelijk wegnemen. In het coalitieakkoord gaven we het al aan: we willen maximale ruimte bieden voor initiatieven en ideeen van inwoners. Als overheid trekken we ons niet terug, maar juist meer de stad in.
Deze houding heeft consequenties voor het gedrag en de werkwijze van werknemers en dus voor de organisatie. Het gaat om innovatieve manieren van werken en een samenhangende inrichting van de bedrijfsvoering die aansluiten bij die andere rol.

Vanuit de bedrijfsvoering werken we aan de uitvoering van de diverse programma’s in deze begroting. We willen daarbij de organisatie en medewerkers goed faciliteren in alle veranderingen en in het dagelijkse werk.

 • De veranderende samenleving vraagt om andere manieren van denken en handelen van álle partijen: inwoners, maatschappelijke organisaties, werkgevers en gemeente. We streven ernaar dat ons handelen meer bepaald wordt door het denken in reële kansen en mogelijkheden en minder door systemen en structuren.
  We blijven werken aan de kwaliteit van onze interne en externe samenwerking, we inspireren elkaar en onszelf en willen individueel en collectief groeien en leren. De kernwaarden verantwoordelijkheid, vakmanschap, vertrouwen, vrijheid en veiligheid (de 5 V’s) lopen hierbij als een rode draad door ons gedrag en ons handelen. Ter versterking is het traject ‘Wageningen Ontwikkelt’ ingezet met als belangrijkste ontwikkeldoelen verbindend samenwerken, respect en lef tonen. Dit traject loopt door in 2017.

 • Vanuit onze HR-visie stellen wij ‘de mens centraal’ als het gaat om de verdere ontplooiing van onze medewerkers en de regie op hun werk en loopbaan. Vertrekpunten hierbij zijn de externe ontwikkelingen en veranderingen in de samenleving. Het HR-beleid moet ondersteuning bieden om daar flexibel mee om te kunnen (blijven) gaan.

  Met de overstap naar het functiewaarderingssysteem HR21 zijn wij in de toekomst meer flexibel en hebben medewerkers meer mogelijkheden voor een optimale loopbaanontwikkeling. Aanvullend krijgen medewerkers met ons talent- en loopbaanmanagementprogramma meer zicht op hun talenten en leidt dit in de komende jaren tot een meer duurzame inzetbaarheid. Als vervolg kijken we in 2017 naar de mogelijkheden om een interne klussenbank op te zetten waarmee we de flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid nog verder willen bevorderen.

  In de komende twee jaar spelen aanpassingen in de wet- en regelgeving een belangrijke rol. Met de Wet banenafspraken hebben wij ons in 2016 garant gesteld voor het aanstellen van mensen met een arbeidsbeperking. Ook in 2017 en verder worden extra banen gecreëerd. Met E-HRM maken wij de processen rondom HRM steeds efficiënter. Niet alleen als het gaat om werkprocessen en managementrapportages. In 2016 is met het digitaliseren van de werving- en selectieprocedures al een grote stap gezet. Tot slot voeren we in 2017 het individueel keuzebudget in.

 • Het ziet ernaar uit dat eind 2016 het stadhuis zijn deuren weer opent. Gedurende de gehele bouwperiode is de voortgang steeds afgestemd met de direct omwonenden, warenmarkt, gemeenteraad, inwoners en medewerkers.
  Het stadhuis is na deze verbouwing toekomstbestendig en duurzaam. Het gebouw heeft haar monumentale karakter, ook met oog voor de kleine details, weten te behouden en binnen is de overstap gemaakt naar een circulaire inrichting. Dat betekent dat in het gehele ontwerp hergebruik, waardebehoud en minder verbruik de sleutelwoorden zijn. Zo liggen er in het hele gebouw gebruikte tapijttegels, zijn de bureaubladen her te gebruiken, bevatten de gebruikte materialen geen toxische stoffen en is er geen sprake van kinderarbeid.
  Het stadhuis is vanaf eind 2016 een eigentijdse plek om te werken en elkaar te ontmoeten.

 • In 2017 wordt het plaats- en tijdonafhankelijk werken volledig ondersteund voor bestuurders en medewerkers. De netwerkinfrastructuur is aangepast aan de nieuwe situatie in het stadhuis en het vernieuwde datacenter is in gebruik genomen.
  Het veilig en goed faciliteren van elektronische dienstverlening in een toenemende complexere digitale en mobiele wereld is één van de belangrijkste aandachtspunten.
  Daarnaast lopen aanpassingen en ontwikkelingen door uit het informatiseringsbeleid en voeren we reguliere vervangingen uit voor het up-to-date houden van de infrastructuur.

 • Het komende jaar vervolgen we de circulaire weg die we zijn ingeslagen. Voor onze bedrijfsvoering betekent dit dat we zowel de werken als de diensten van de gemeente aanbesteden en waar mogelijk inkopen via de principes van de ‘circulaire economie’. De inrichting voor het nieuwe stadhuis is circulair aanbesteed. In 2017 verbreden we dit naar andere aanbestedings- en inkooptrajecten waarbij we per traject de mogelijkheden van circulair aanbesteden bekijken. Dit doen we o.a. door marktconsultaties. We betrekken de markt bij onze ambities en bepalen daarna het niveau dat circulair haalbaar is. Voor 2017 staat in ieder geval de bouw van een sportcomplex op de agenda dat we klimaatneutraal en circulair willen laten bouwen.

  Op deze manier nemen we ook binnen de bedrijfsvoering verantwoordelijkheid voor het inzetten van publieke middelen op een duurzame wijze. Met de uitvoering van ons inkoopbeleid willen we bijdragen aan een meer duurzame samenleving, de gevolgen van beslissingen en keuzen zo min mogelijk afwentelen op de toekomst of op andere landen en de verspilling van grondstoffen of energie beperken.

 • In 2015 is in overleg met de raad een eerste stap gezet om de begroting zodanig aan te passen dat de begroting voor de raad beter als stuurinstrument kan dienen. In deze programmabegroting zijn de resultaten van de tweede stap zichtbaar en zijn de wettelijke wijzigingen in het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording verwerkt.
  In 2017 gaan we door met dit traject en gaan we met de raad de huidige programma-indeling tegen het licht houden. Daarnaast staat 2017 vooral in het teken van de versterking van de interne P&C-processen en de verdere digitalisering en ontsluiting van informatie.