Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties, waarin de gemeente zowel een bestuurlijk als financieel belang heeft. Aan de verbintenis met externe organisaties zijn risico’s verbonden. Door het benoemen van organisaties wordt inzicht gegeven in deze netwerken en kunnen de risico’s benoemd en beoordeeld worden. Hiermee kan ook een oordeel gegeven worden over de doelmatigheid van de verbintenissen.

Algemeen:

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) wordt toegelicht dat een financieel belang inhoudt dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt kan raken in geval van faillissement. Voorts heeft de gemeente een financieel belang indien financiële problemen bij de verbonden partij kunnen worden verhaald op de gemeente.
Een bestuurlijk belang betekent dat de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft, hetzij omdat de gemeente een zetel in het bestuur heeft, hetzij omdat ze mee kan stemmen.

Deze definities houden volgens het BBV in dat participaties in gemeenschappelijke regelingen, NV’s, BV’s, VOF’s en commanditaire vennootschappen verbonden partijen zijn. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder de verbonden partijen, tenzij de gemeente een zetel in het bestuur heeft en financiële risico’s loopt. Een stichting of vereniging die jaarlijks subsidie krijgt, maar waaraan geen andere financiële verplichtingen zitten met een juridische afdwingbaarheid door derden is geen verbonden partij.

Indien een gemeente een aanzienlijk bestuurlijk, maar geen financieel belang heeft dan maakt dit ook geen deel uit van de verbonden partijen. Wel kan dit belang in het desbetreffende programma genoemd worden. In het BBV is tenslotte expliciet opgenomen dat deelnemingen deel uitmaken van de verbonden partijen. Het zijn die verbonden partijen, waarbij de gemeente aandelen in een NV of BV heeft.

Ontwikkelingen:

De gemeente Wageningen wil een gemeente zijn en blijven die de verantwoordelijkheid en vrijheid heeft om eigen keuzes te maken die passen bij het eigene van Wageningen als een kleine, internationale en interculturele universiteitsstad, maar zeker ook bij de inwoners, samenleving en financiële situatie. Dit duidelijke standpunt draagt de gemeente uit richting het Rijk. Het Rijk is inmiddels enigszins teruggekomen op haar vergaande plannen voor gemeenten op het gebied van samenwerking, maar gaat door in haar plannen rond bezuinigingen en extra taken. Gemeenten worden gedwongen om bepaalde resultaten te behalen door samen te werken.

De gemeente Wageningen heeft gemengde ervaringen met deze samenwerkingsverbanden: soms leveren ze winst op, maar de besluitvorming verloopt trager en kost daardoor soms juist energie. Ook vraagt samenwerking om compromissen die niet altijd passen bij de identiteit van Wageningen en haar inwoners. Ten slotte blijkt uit verplicht gestelde regionale samenwerkingsverbanden, zoals de omgevingsdienst (OddV) en de regionalisering van de brandweer, dat de gemeente is geconfronteerd met extra kosten vanwege de overhead die specifiek eigen zijn aan deze samenwerkingsverbanden.

Redenen genoeg voor het college om te stellen dat Wageningen een autonome gemeente wil blijven en de eigen bestuurskracht wil behouden. Daar hoort overigens ook een robuuste organisatie bij met voldoende bestuurskracht. Wageningen zoekt daarbij naar een optimale benutting van bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden.

 • Ondanks de definities en uitleg is lang niet altijd duidelijk of sprake is van een verbonden partij. Dit zal zich de komende jaren verder moeten uitkristalliseren, ook landelijk. Een actuele inventarisatie levert de volgende verbonden partijen op.

  Gemeenschappelijke regelingen

  1

  Permar WS

  2

  Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden(VGGM)

  3

  Regio De Vallei

  4

  Regio Foodvalley

  5

  OddV (Omgevingsdienst de Vallei).

  Vennootschappen en coöperaties

  6

  Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

  7

  Afvalverwerking Regio Nijmegen BV (ARN)

  8

  Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

  9

  Marin Stakeholders Association (MSA)

  Stichtingen en verenigingen

  10

  Vereniging van eigenaren van het complex Stadsbrink 291 t/m 355 (oneven)

  11

  Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)

  Overige verbonden partijen

  Niet van toepassing

 • Naam

  [1] Permar WS

  Rechtsvorm

  Gemeenschappelijke regeling

  Vestigingsplaats

  Ede

  Openbaar belang

  Uitvoering in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Barneveld, Ede, Renkum, Scherpenzeel, Wageningen
  GR wordt per 1/1/2018 opgeheven.

  Bestuurlijk belang

  Deelnemers hebben een gelijke stem.

  Financieel belang

  Bij negatieve financiële bedrijfsresultaten, uittreding of liquidatie draagt de gemeente naar rato bij.

  Eigen Vermogen

  2014: -/- € 900.000
  2015: € 0

  Vreemd Vermogen

  2014: € 9.753.000
  2015: € 12.423.000

  Financieel resultaat

  2014: -/- € 913.000
  2015: -/- € 1.478.000

  Naam

  [2] Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

  Rechtsvorm

  Gemeenschappelijke regeling

  Vestigingsplaats

  Arnhem

  Openbaar belang

  Uitvoering in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede, Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

  Bestuurlijk belang

  Lid van het Algemeen Bestuur (burgemeester).
  Lid van de Commissie veiligheid en gezondheid (wethouder Volksgezondheid)

  Financieel belang

  Voor volksgezondheid is de bijdrage € 12,84 per inwoner. Voor brandweer is de bijdrage € 1.514.901

  Eigen Vermogen

  2014: € 3.273.470
  2015: € 7.319.307

  Vreemd Vermogen

  2014: € 43.266.187
  2015: € 43.316.041

  Financieel resultaat

  2016: € 1.651.460
  2017: € 1.751.882

  Naam

  [3] Regio De Vallei

  Rechtsvorm

  Gemeenschappelijke regeling

  Vestigingsplaats

  Ede

  Openbaar belang

  Uitvoering en beleidsvorming in regionaal verband is effectiever, efficiënter en bevordert de kwaliteit.
  Het Regiobestuur heeft op 21 januari 2011 besloten Regio de Vallei voor de afvaltaken in de lucht te houden. Op 27 mei heeft het Regiobestuur besloten de uitvoering van de lopende projecten (bv. Regiocontract) bij Regio De Vallei te laten en niet over te dragen aan Regio FoodValley.

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel, Wageningen.

  Bestuurlijk belang

  Lidmaatschap bestuur

  Financieel belang

  Contributie van € 6.646 + kosten per project

  Eigen Vermogen

  2016: niet bekend
  2017: niet bekend

  Vreemd Vermogen

  2016: niet bekend
  2017: niet bekend

  Financieel resultaat

  2016: € 40.000
  2017: € 40.000

  Naam

  [4] Regio FoodValley

  Rechtsvorm

  Gemeenschappelijke regeling

  Vestigingsplaats

  Ede

  Openbaar belang

  Invloed op grootschalige ontwikkelingen door samenwerking in regio FoodValley verband. Dit leidt tot bestuurlijke en financiële steun van de regio voor projecten die voor Wageningen van belang zijn, waarmee het openbaar belang wordt gediend (w.o. de Kennis-as).

  Deelnemende partijen

  Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal en Rhenen

  Bestuurlijk belang

  Lichte WGR en lid regiobestuur

  Financieel belang

  De bijdrage is € 1,81 per inwoner. Voor 37.862 inwoners : € 68.530.

  Eigen Vermogen

  2014: € 581.152
  2015:€ 896.154

  Vreemd Vermogen

  2014:€ 6.109.206
  2015: € 6.646.254

  Financieel resultaat

  2014: € 318.512
  2015: € 315.002

  Naam

  [5] Omgevingsdienst de Vallei (OddV)

  Rechtsvorm

  Gemeenschappelijke regeling

  Vestigingsplaats

  Ede

  Openbaar belang

  De OddV verzorgt de wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving gericht op de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen en de provincie Gelderland.

  Bestuurlijk belang

  Lidmaatschap bestuur.

  Financieel belang

  De bijdrage voor 2016 is € 819.544

  Eigen Vermogen

  2016: € 699.000
  2017: € 440.000

  Vreemd Vermogen

  2016: € 1.434.000
  2017: € 1.434.000

  Financieel resultaat

  2016: € 0
  2017: € 0

 • Naam

  [6] Afvalcombinatie De Vallei NV (ACV)

  Rechtsvorm

  Naamloze Vennootschap

  Vestigingsplaats

  Ede

  Openbaar belang

  ACV verzorgt de afvoer van afval voor huishoudens in de gemeente Wageningen.

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Ede, Renkum, Wageningen, Veenendaal.

  Bestuurlijk belang

  Aandeelhouder (lid van de AVA)

  Financieel belang

  Er zijn 12 mln. aandelen, waarvan 5.846.013 geplaatst zijn bij de gemeenten.
  De gemeente Wageningen bezit 918.001 aandelen. Deze aandelen staan voor € 917.800 op de balans.

  De gemeente Wageningen is klant van ACV en staat garant voor de leningen.

  Eigen Vermogen

  2014: € 10.353.000
  2015: € 10.353.000

  Vreemd Vermogen

  2014: € 22.555.000
  2015: € 22.555.000

  Financieel resultaat

  2014: € 430.000
  2015: € 430.000

  Naam

  [7] Afvalverwerking Regio Nijmegen BV (ARN)

  Rechtsvorm

  Besloten Vennootschap

  Vestigingsplaats

  Nijmegen

  Openbaar belang

  ARN verzorgt verbranding van restafval van ACV.

  Deelnemende partijen

  Aandeelhouders van de BV zijn de regio’s Nijmegen, De Vallei, en Rivierenland en het Duitse bedrijf Remondis

  Bestuurlijk belang

  Regio De Vallei is voor 11,7% aandeelhouder

  Financieel belang

  Niet rechtstreeks, maar in tarieven van de ACV. Tevens een garantstelling

  Eigen Vermogen

  2014: € 16.439.874
  2015: € 17.080.897

  Vreemd Vermogen

  2014: € 56.874.363
  2015: € 55.023.418

  Financieel resultaat

  2014: € 325.375
  2015: € 641.026

  Naam

  [8] Bank Nederlandse Gemeenten NV (BNG)

  Rechtsvorm

  Naamloze Vennootschap

  Vestigingsplaats

  Den Haag

  Openbaar belang

  De activiteiten van de bank richten zich op de financiering van de activiteiten van publieke instellingen.

  Deelnemende partijen

  Aandeelhouders zijn alle of nagenoeg alle gemeenten en provincies in Nederland en de Staat der Nederlanden. De Staat bezit de helft van de ruim 55 miljoen aandelen, de gemeenten en provincies de overige.

  Bestuurlijk belang

  Aandeelhouder (lid van de AVA)

  Financieel belang

  50.310 aandelen (=0,09%) De historische waarde van de aandelen bedraagt € 114.148. Jaarlijks dividend van ca. € 60.000.

  Eigen Vermogen

  2014: € 3.582 miljoen
  2015: € 4.163 miljoen

  Vreemd Vermogen

  2014: € 149.923 miljoen
  2015: € 145.348 miljoen

  Financieel resultaat

  2014: € 126 miljoen
  2015: € 226 miljoen

  Naam

  [9] Marin Stakeholders Association

  Rechtsvorm

  Besloten Vennootschap

  Vestigingsplaats

  Wageningen

  Openbaar belang

  Het behouden van werkgelegenheid in Wageningen en specifiek kennisintensieve werkgelegenheid.

  Deelnemende partijen

  Vertrouwelijk

  Bestuurlijk belang

  De gemeente heeft een vertegenwoordiger in het bestuur van de Stichting MSA.

  Financieel belang

  De gemeente staat garant voor een bedrag van € 490.000. De garantstelling heeft een looptijd van 5 jaar.

  Eigen Vermogen

  2014: € 28.766.000
  2015: € 28.255.000

  Vreemd Vermogen

  2014: € 52.018.000
  2015: € 48.740.000

  Financieel resultaat

  2014: € 883.000
  2015: € 1.489.000

 • Naam

  [10] Vereniging van eigenaren van het complex Stadsbrink 291 t/m 355 (oneven)

  Rechtsvorm

  Vereniging

  Vestigingsplaats

  Wageningen

  Openbaar belang

  N.v.t.

  Deelnemende partijen

  De gemeente Wageningen en de Vereniging van eigenaren van het complex Stadsbrink 293 t/m 355

  Bestuurlijk belang

  50% gemeente en 50% bewoners appartementen

  Financieel belang

  Onderhoudskosten gemeenschappelijke gedeelten, naar rato.

  Eigen Vermogen

  2014: € 0
  2015: € 0

  Vreemd Vermogen

  2014: € 12.106
  2015: € 15.884

  Financieel resultaat

  2014: € 0
  2015: € 0

  Naam

  [11] WGR PPO De Link

  Rechtsvorm

  Stichting

  Vestigingsplaats

  Rhenen

  Openbaar belang

  De gemeente heeft een grondwettelijke taak met betrekking tot het toezicht op het openbaar onderwijs.

  Deelnemende partijen

  De gemeenten Rhenen, Renkum en Wageningen

  Bestuurlijk belang

  Wethouder onderwijs is algemeen bestuurslid

  Financieel belang

  De gemeente moet zelf voorzien in het bestuur van de openbare school in het geval van ernstige taakverwaarlozing door het schoolbestuur of het functioneren in strijd met de wet.

  Eigen Vermogen

  Vreemd Vermogen

  Financieel resultaat

  Naam

  [12] Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen 45)

  Rechtsvorm

  Stichting

  Vestigingsplaats

  Wageningen

  Openbaar belang

  Samenwerking borgt nationale status, status Gelders bevrijdingsfestival Stad der Bevrijding en behoud erfgoed.

  Deelnemende partijen

  Ministerie van Defensie, Provincie Gelderland en het V-fonds

  Bestuurlijk belang

  Burgemeester is adviseur

  Financieel belang

  De subsidie voor NCHC bedraagt € 127.339

  Eigen Vermogen

  2014: € 196.215
  2015: -/- € 1.922 (*)

  Vreemd Vermogen

  2014: € 126.3446
  2015: -/- € 154.768 (*)

  Financieel resultaat

  2014: € 15.170
  2015: -/- € 198.138 (*)

 • Niet van toepassing.