Geraamde baten en lasten per taakveld

Prog

Programma

Tkv

Omschrijving taakveld

B - 2017

B -2018

B - 2019

B - 2020

01

BEREIKBAARHEID

0.10

Mutaties reserves

-131.142

-119.821

-108.476

-157.110

2.1

Verkeer en vervoer

3.380.954

3.331.990

3.377.084

3.358.466

2.2

Parkeren

-530.211

-531.358

-535.710

-540.841

2.5

Openbaar vervoer

-131.414

-125.577

-120.025

-55.965

02

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

0.10

Mutaties reserves

-53.286

56.707

463.054

965.728

1.2

Openbare orde en Veiligheid

69.865

70.930

72.019

72.740

2.4

Economische Havens en waterwegen

316.943

100.397

93.803

84.824

3.1

Economische ontwikkeling

278.567

269.674

281.584

273.221

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

-23.898

-24.044

-24.210

-24.462

3.4

Economische promotie

98.214

99.471

100.605

101.611

8.1

Ruimtelijke Ordening

-309.349

-215.258

-578.418

-902.508

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

-129.492

-51.389

-24.524

-66.802

03

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

0.10

Mutaties reserves

-175.590

-1.710

-

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

172.950

176.046

179.097

180.916

2.1

Verkeer en vervoer

749.702

755.715

763.883

771.880

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.998.658

2.968.284

2.990.922

3.007.939

7.4

Milieubeheer

87.412

87.548

87.687

87.765

7.5

Begraafplaatsen

-80.709

-82.100

-83.496

-84.345

8.1

Ruimtelijke Ordening

1.185.321

1.028.893

1.061.326

1.067.478

8.3

Wonen en bouwen

-202.318

-206.642

-265.396

-263.159

04

MILIEU

0.10

Mutaties reserves

-98.571

-119.999

-294.837

-119.132

1.2

Openbare orde en Veiligheid

53.029

53.584

54.145

54.687

7.1

Volksgezondheid

45.411

45.866

46.324

46.787

7.2

Riolering

252.297

218.446

401.237

234.811

7.3

Afval

-639.409

-631.740

-653.459

-661.562

7.4

Milieubeheer

409.699

366.671

368.679

370.300

06

SOCIALE COHESIE

0.1

Bestuur

19.709

19.907

20.106

20.307

0.10

Mutaties reserves

-1.728.000

-

-

-

1.2

Openbare orde en Veiligheid

14.230

14.372

14.516

14.661

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

559.211

565.348

571.526

577.262

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.313.848

2.253.671

2.328.423

2.352.118

6.2

Wijkteams

3.178.675

3.344.631

3.379.931

3.380.051

6.3

Inkomensregelingen

2.117.425

1.769.018

1.810.837

1.845.806

6.4

Begeleide participatie

5.993.936

3.562.122

3.301.002

3.078.149

6.5

Arbeidsparticipatie

1.097.835

833.477

905.486

923.365

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

149.510

151.005

152.515

154.040

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.270.484

5.211.498

5.179.689

5.267.027

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.936.973

4.102.495

4.168.872

4.239.443

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.041.957

1.052.377

1.062.900

1.073.529

7.1

Volksgezondheid

1.640.911

1.584.760

1.601.155

1.617.167

07

ONDERWIJS & EDUCATIE

0.10

Mutaties reserves

-284.187

-277.010

-269.833

-262.656

4.1

Openbaar basisonderwijs

488.641

493.528

498.463

503.447

4.2

Onderwijshuisvesting

2.401.051

2.383.852

2.322.835

2.277.792

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.713.394

1.415.639

1.448.716

1.480.643

08

WONEN

0.10

Mutaties reserves

402.601

252.627

252.654

22.680

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

127.632

281.122

195.843

427.526

0.4

Overhead

-36.900

-40.174

-43.461

-46.760

4.2

Onderwijshuisvesting

-70.650

-71.357

-72.070

-72.791

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-11.317

-11.781

-12.247

-12.716

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

72.788

56.848

40.872

24.860

5.4

Musea

7.980

16.633

16.269

15.904

5.5

Cultureel erfgoed

47.212

46.368

45.526

47.607

8.3

Wonen en bouwen

183.759

186.833

189.330

191.223

09

SPORT EN CULTUUR

0.10

Mutaties reserves

-967.436

-406.949

-218.134

-211.714

4.2

Onderwijshuisvesting

-57.715

-114.215

-115.994

-117.787

5.1

Sportbeleid en activering

296.601

299.664

302.729

305.756

5.2

Sportaccommodaties

2.644.191

2.028.919

2.033.327

2.002.177

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

1.518.984

1.534.219

1.595.281

1.565.091

5.4

Musea

338.383

333.530

336.505

339.288

5.6

Media

1.074.248

1.086.139

1.097.028

1.107.998

10

VEILIGHEID

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.534.148

1.549.507

1.565.019

1.580.669

1.2

Openbare orde en Veiligheid

201.193

202.955

204.736

206.503

11

TRANSPARANTE OVERHEID

0.1

Bestuur

1.468.218

1.758.372

1.507.108

1.521.582

0.10

Mutaties reserves

50.000

-150.000

50.000

50.000

0.2

Burgerzaken

179.723

194.987

255.992

170.756

0.4

Overhead

338.990

343.819

348.418

351.902

8.3

Wonen en bouwen

84.613

85.979

87.191

88.063

12

ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN

0.10

Mutaties reserves

-637.193

446.722

515.658

544.102

0.4

Overhead

10.411.622

10.636.615

10.647.874

10.484.478

0.5

Treasury

-2.261.535

-2.226.299

-2.313.179

-2.346.996

0.61

OZB woningen

-4.578.105

-4.643.884

-4.710.462

-4.778.766

0.62

OZB niet-woningen

-4.406.394

-4.469.258

-4.532.750

-4.596.878

0.64

Belastingen Overig

-789.281

-791.991

-794.729

-797.494

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-44.653.934

-45.349.626

-45.778.515

-46.291.669

0.8

Overige baten en lasten

134.649

198.388

211.806

255.349

3.4

Economische promotie

-166.320

-167.983

-169.663

-171.360

Totaal

-0

-902.000

-1.112.000

-1.796.000

Tkv

Omschrijving taakveld

B - 2017

B -2018

B - 2019

B - 2020

0.1

Bestuur

Lasten

1.487.927

1.778.278

1.527.213

1.541.888

0.10

Mutaties reserves

Lasten

1.819.897

1.515.035

1.913.888

2.010.365

Baten

-5.442.701

-1.834.468

-1.523.801

-1.178.467

0.2

Burgerzaken

Lasten

868.775

864.590

927.111

843.408

Baten

-689.052

-669.603

-671.120

-672.652

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

Lasten

881.015

886.935

797.420

801.582

Baten

-753.383

-605.813

-601.577

-374.055

0.4

Overhead

Lasten

11.760.507

11.996.835

12.019.357

11.864.311

Baten

-1.046.795

-1.056.575

-1.066.526

-1.074.691

0.5

Treasury

Lasten

6.159

6.159

6.159

6.159

Baten

-2.267.694

-2.232.458

-2.319.338

-2.353.155

0.61

OZB woningen

Lasten

413.443

418.779

424.028

428.269

Baten

-4.991.548

-5.062.663

-5.134.490

-5.207.035

0.62

OZB niet-woningen

Baten

-4.406.394

-4.469.258

-4.532.750

-4.596.878

0.64

Belastingen Overig

Lasten

2.308

2.331

2.355

2.378

Baten

-791.589

-794.323

-797.084

-799.873

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

Baten

-44.653.934

-45.349.626

-45.778.515

-46.291.669

0.8

Overige baten en lasten

Lasten

134.649

198.388

211.806

255.349

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

Lasten

1.534.148

1.549.507

1.565.019

1.580.669

1.2

Openbare orde en Veiligheid

Lasten

529.869

536.674

543.489

548.673

Baten

-18.602

-18.788

-18.976

-19.166

2.1

Verkeer en vervoer

Lasten

4.195.612

4.152.695

4.205.992

4.195.406

Baten

-64.955

-64.990

-65.025

-65.060

2.2

Parkeren

Lasten

474.092

472.945

468.593

463.462

Baten

-1.004.303

-1.004.303

-1.004.303

-1.004.303

2.4

Economische Havens en waterwegen

Lasten

772.561

556.015

549.420

540.441

Baten

-455.617

-455.617

-455.617

-455.617

2.5

Openbaar vervoer

Lasten

609.813

616.302

622.512

687.237

Baten

-741.227

-741.879

-742.537

-743.201

3.1

Economische ontwikkeling

Lasten

278.567

269.674

281.584

273.221

Baten

-

-

-

-

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

Lasten

57.465

58.132

58.788

59.366

Baten

-81.363

-82.176

-82.998

-83.828

3.4

Economische promotie

Lasten

98.214

99.471

100.605

101.611

Baten

-166.320

-167.983

-169.663

-171.360

4.1

Openbaar basisonderwijs

Lasten

488.641

493.528

498.463

503.447

4.2

Onderwijshuisvesting

Lasten

2.526.912

2.439.360

2.378.261

2.333.139

Baten

-254.226

-241.080

-243.490

-245.925

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Lasten

2.043.513

1.748.708

1.784.767

1.819.709

Baten

-341.436

-344.850

-348.299

-351.782

5.1

Sportbeleid en activering

Lasten

296.601

299.664

302.729

305.756

5.2

Sportaccommodaties

Lasten

3.832.776

3.213.348

3.225.363

3.201.896

Baten

-1.188.585

-1.184.429

-1.192.036

-1.199.718

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Lasten

2.562.494

2.572.041

2.627.462

2.591.193

Baten

-411.512

-415.627

-419.783

-423.981

5.4

Musea

Lasten

372.559

376.441

379.135

381.637

Baten

-26.196

-26.278

-26.361

-26.444

5.5

Cultureel erfgoed

Lasten

54.255

53.411

52.568

48.812

Baten

-7.042

-7.042

-7.042

-1.205

5.6

Media

Lasten

1.126.499

1.136.132

1.145.797

1.155.477

Baten

-52.251

-49.993

-48.769

-47.479

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Lasten

3.010.995

2.980.744

3.003.507

3.020.650

Baten

-12.337

-12.460

-12.585

-12.711

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

Lasten

2.346.842

2.286.665

2.361.418

2.385.113

Baten

-32.995

-32.995

-32.995

-32.995

6.2

Wijkteams

Lasten

3.178.675

3.344.631

3.379.931

3.380.051

6.3

Inkomensregelingen

Lasten

13.538.552

13.591.506

13.634.700

13.671.057

Baten

-11.421.127

-11.822.488

-11.823.863

-11.825.251

6.4

Begeleide participatie

Lasten

5.993.936

3.562.122

3.301.002

3.078.149

6.5

Arbeidsparticipatie

Lasten

1.106.165

841.890

913.984

931.947

Baten

-8.330

-8.413

-8.498

-8.583

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

Lasten

1.019.803

1.030.001

1.040.301

1.050.704

Baten

-870.292

-878.995

-887.785

-896.663

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

Lasten

5.270.484

5.211.498

5.179.689

5.267.027

Baten

-

-

-

-

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

Lasten

3.936.973

4.102.495

4.168.872

4.239.443

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

Lasten

1.041.957

1.052.377

1.062.900

1.073.529

7.1

Volksgezondheid

Lasten

1.686.323

1.630.625

1.647.479

1.663.954

7.2

Riolering

Lasten

3.165.474

3.184.966

3.412.814

3.347.059

Baten

-2.913.176

-2.966.519

-3.011.578

-3.112.249

7.3

Afval

Lasten

3.443.684

3.474.501

3.505.608

3.536.352

Baten

-4.083.093

-4.106.241

-4.159.067

-4.197.914

7.4

Milieubeheer

Lasten

497.111

454.219

456.366

458.065

7.5

Begraafplaatsen

Lasten

434.784

420.735

423.042

424.791

Baten

-515.493

-502.835

-506.538

-509.136

8.1

Ruimtelijke Ordening

Lasten

2.625.699

1.480.167

1.442.693

1.298.461

Baten

-1.749.727

-666.532

-959.785

-1.133.491

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Lasten

1.372.368

3.990.199

75.990

804.901

Baten

-1.501.860

-4.041.588

-100.514

-871.703

8.3

Wonen en bouwen

Lasten

1.101.980

1.110.249

1.058.211

1.063.655

Baten

-1.035.926

-1.044.078

-1.047.086

-1.047.528

Totaal

-0

-902.000

-1.112.000

-1.796.000