Incidentele baten en lasten per programma

Overzicht incidentele lasten en baten per programma

(bedragen x € 1000)

Programma

2017

2018

2019

2020

01 Bereikbaarheid

133

84

85

146

02 Economische ontwikkeling

2.140

4.070

187

753

03 Ruimtelijke ontwikkeling

206

57

58

58

04 Milieu

75

-

175

-

06 Maatschappelijke ondersteuning

727

412

464

465

07 Onderwijs en Educatie

280

5

5

5

08 Wonen

183

183

89

85

09 Sport en cultuur

975

161

169

124

11 Transparante overheid

35

35

89

-

12 Algemene dekking & onvoorzien

53

54

54

55

02 Economische ontwikkeling

2.520

4.125

94

887

03 Ruimtelijke ontwikkeling

25

-

-

-

08 Wonen

407

257

250

20

Totaal baten

2.951

4.382

344

907

Overzicht incidentele reserve mutaties

(bedragen x € 1000)

Programma

2017

2018

2019

2020

04 Milieu

58

58

-

59

08 Wonen

403

253

253

23

01 Bereikbaarheid

15

14

14

73

02 Economische ontwikkeling

176

2

-

-

03 Ruimtelijke ontwikkeling

156

178

295

179

06 Maatschappelijke ondersteuning

1.728

-

-

-

09 Sport en cultuur

736

182

-

-

12 Algemene dekking & onvoorzien

1.170

33

17

-

Totaal onttrekkingen

3.981

409

326

252