Meerjarenbalans

BALANS

ACTIVA

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

IVA

-7.000

0

0

0

0

MVA EN

42.326.100

53.884.000

45.795.365

48.003.820

46.880.720

45.836.555

MVA EN HEFFING

13.622.861

511.000

14.757.473

15.472.464

15.116.660

14.786.262

MVA ERFPACHT

510.837

0

510.837

510.837

510.837

510.837

MVA MN

13.007.914

12.158.000

11.892.232

11.146.754

10.276.035

9.418.300

69.467.712

66.546.000

72.955.907

75.133.874

72.784.251

70.551.954

FVA DEELNEMINGEN

1.054.112

1.054.000

1.054.112

1.054.112

1.054.112

1.054.112

FVA LENINGEN WONINGCORP

FVA LENINGEN DEELNEMINGEN (=svn)

2.952.124

2.952.124

2.952.124

2.952.124

2.952.124

FVA OVERIG

2.537.529

2.542.000

2.541.664

2.119.283

2.095.817

2.071.059

FVA ACTIVA DERDEN

17.007.778

15.927.000

15.909.945

15.367.300

14.824.656

14.282.011

23.551.544

19.523.000

22.457.846

21.492.820

20.926.709

20.359.306

VOORRADEN GREX NIEGG

1.306.064

1.723.000

0

0

0

0

VOORRADEN GREX OHW

893.875

362.000

800.000

600.000

400.000

400.000

VOORRADEN GREX OVERIG

1.104.771

1.223.000

0

0

0

0

VOORRADEN GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN

6.266

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

3.310.976

3.316.000

808.000

608.000

408.000

408.000

DEBITEUREN OPENBARE LICHAMEN

9.281.042

7.900.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

DEBITEUREN OVERIG

4.452.842

3.900.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

DEBITEUREN SOCIALE ZAKEN

906.873

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

14.640.757

12.800.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

LIQUIDE MIDDELEN KAS

919

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

LIQUIDE MIDDELEN BANK

0

398.000

500.000

500.000

500.000

500.000

LIQUIDE MIDDELEN GIRO

26.863

114.000

25.000

25.000

25.000

25.000

27.783

513.000

526.000

526.000

526.000

526.000

NOG TE VERHALEN/NTO NL/EU

121.372

650.000

650.000

650.000

650.000

650.000

NL/EU OVERHEDEN

3.245.292

265.000

265.000

265.000

265.000

265.000

TUSSENREKENINGEN DIV SECTOREN

2.094.694

1.450.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

1.450.000

GREX KOSTENVERHAAL

-1.557.462

-2.812.000

-1.200.000

-1.100.000

-1.000.000

-1.000.000

3.903.895

-447.000

1.165.000

1.265.000

1.365.000

1.365.000

TOTAAL ACTIVA

114.902.666

102.251.000

106.912.752

108.025.695

105.009.960

102.210.261

PASSIVA

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

ALGEMENE RESERVE

-9.166.404

-10.857.000

-6.473.065

-6.821.096

-7.104.807

-7.158.343

BESTEMMINGSRESERVES

-32.297.057

-26.444.000

-23.509.083

-22.945.211

-23.029.059

-23.826.052

RESULTAAT

-3.343.096

-150.000

0

-902.000

-1.112.000

-1.796.000

-44.806.557

-37.451.000

-29.982.148

-30.668.308

-31.245.866

-32.780.395

VOORZIENINGEN

-4.639.629

-4.592.000

-3.979.847

-3.831.675

-3.519.366

-3.131.184

-4.639.629

-4.592.000

-3.979.847

-3.831.675

-3.519.366

-3.131.184

LANGLOPENDE LENINGEN

-50.154.958

-47.428.000

-44.695.000

-41.951.000

-39.197.000

-36.433.000

WAARBORGSOMMEN

-41.957

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-40.000

-50.196.916

-47.468.000

-44.735.000

-41.991.000

-39.237.000

-36.473.000

CREDITEUREN

-2.149.158

-5.400.000

-6.400.000

-6.400.000

-6.400.000

-6.400.000

VERPLICHTINGEN SOCIALE ZAKEN

-433.098

-500.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

BORGSTELLINGEN

-142.791

-100.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

VLOTTENDE SCHULDEN OVERIG

-6.832.641

-600.000

-9.000.000

-9.000.000

-9.000.000

-9.000.000

-9.557.688

-6.600.000

-16.550.000

-16.550.000

-16.550.000

-16.550.000

OVERLOPENDE PASSIVA

-4.937.527

-5.560.000

-10.665.757

-13.984.712

-13.457.728

-12.275.682

NOG TE BETALEN UITKERINGEN

-764.350

-580.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-1.000.000

-5.701.876

-6.140.000

-11.665.757

-14.984.712

-14.457.728

-13.275.682

TOTAAL PASSIVA

-114.902.666

-102.251.000

-106.912.752

-108.025.694

-105.009.960

-102.210.260