Stand van zaken aangenomen moties en amendementen kadernota 2016

Omdat de kadernota de directe opmaat is voor de programmabegroting, laten we hieronder zien wat de stand van zaken is met betrekking tot de moties en amendementen die de raad heeft aangenomen bij de kadernota 2016.

Onderwerp

Stand van zaken

2A2 . Bereikbaarheid:
Voorkeur voor soberder oplossing

Onderzoek is gestart, het totale effect van deze oplossing moet nog duidelijk worden. Informatie hierover wordt in een aparte RIB gegeven.

2M1. Bereikbaarheid:
Verzoek aan college om samen met de provincie de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren

In uitvoering. Eventuele financiële consequenties worden benoemd in de aparte RIB hierover.

2A4.Oversteek Kortenoord:
Vooronderzoek naar de realisatie van een oversteek langzaam verkeer Kortenoord-Ooststeeg.

Wordt in 2016 opgepakt.

2M2. Fietsverbetering Tarthorst:
Verzoek aan college om met aangepast voorstel te komen voor een veiliger fietsroute door de Tarthorst

In uitvoering.

2A5. Wielewaag:
Extra geld voor De Wielewaag in 2016

Wordt in 2016 uitgevoerd.

2A7. OZB: Geen extra verhoging

Tarieven niet extra verhoogd, zie in programma 12 en paragraaf 6.

2M9. Gerealiseerde overschotten voor tenminste 1,57 mln euro aan het Kapitaal zonder bestemming toe te voegen

Indien uit Jaarrekening een overschot blijkt zal dit worden uitgevoerd.

2A9. Groenbeleidsplan
In 2017 eenmalig extra middelen beschikbaar

Meegenomen in programma 3.

2A11. Wageningen45 uitstel bezuiniging tot 2021

Meegenomen in programma 6.

2M6. Vervanging sportfaciliteiten
mogelijkheid te onderzoeken om een fonds te creëren voor renovatie en vervanging van sportfaciliteiten

Onderzoek is gestart.

2M10 uiterlijk 1 januari 2017 een welstandsnota aan de gemeenteraad voorleggen

Wordt in 2016 uitgevoerd.