Programmaoverzicht

PR1 Bereikbaarheid

Doelstelling

1.1 De bereikbaarheid van en naar economisch belangrijke locaties (campus, centrum, haven, BSPW, Nudepark) in Wageningen is verbeterd

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil de bereikbaarheid van de campus, het stadscentrum, de haven, het Business and Science Park Wageningen en het Nudepark verbeteren door een focus op vier doelen:

 1. De samenhang en het comfort van het fietsverkeer en het fietsparkeren zijn verbeterd en het oponthoud verminderd.

 2. Het busvervoer is toegankelijker, beter beschikbaar en aantrekkelijker.

 3. De bestaande parkeercapaciteit rondom deze economisch belangrijke locaties wordt beter benut.

 4. De bestaande wegencapaciteit wordt beter benut.

Dit doel betreft overwegend niet-wettelijke taken. Hoe bereikbaar we willen zijn hangt erg af van het budget. Onderhoud van bebording en verkeerslichten zijn wettelijke taken van de gemeente.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Verbeteren fietsparkeren Centrum (Uitvoeringsprogramma Binnenstad)

  • Realiseren fietssnelweg Arnhem – Wageningen

  • Onderhouden en exploiteren veerdiensten en subsidiëren Opheusdensveer.

 • Activiteit

  • Verbeteren voor- en natransport openbaar vervoer per fiets.

  • Actieve deelname ontwikkelteams openbaarvervoerconcessies

  • WEpod rijdt over de Campus

 • Activiteit

  • Uitvoeren parkeerplan

  • Actualiseren (parkeer-)bebording centrum

 • Activiteit

  • Uitvoeren scenariomanagement waarbij verkeersregelingen vraag- en gebiedsgericht sturen op verkeersstromen

  • Functioneel onderhoud verkeersregelinstallaties

  • Verkennen mogelijkheden afstemming college- en schooltijden

  • Faciliteren Noordelijke inprikker • Beter bereikbaar Wageningen.

  • Uitvoeren regionaal mobiliteitsmanagement