Programmaoverzicht

PR3 Ruimtelijke ontwikkeling

Doelstelling

3.1 Een ruimtelijke inrichting die aansluit op maatschappelijke behoeften, de actuele markt en ruimtelijke kwaliteit volgens de stuctuurvisie 2013

Wat willen we bereiken?

Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting blijft aansluiten op de markt en maatschappelijke behoeften werkt de gemeente nauw samen met lokale en regionale stakeholders. De gemeente realiseert en faciliteert ruimtelijke ontwikkelingen. Tot slot worden bestemmingsplannen geactualiseerd en worden bouwplannen getoetst aan de hand van een vastgesteld uitvoeringsprogramma.

De gemeente is verplicht om inwoners te betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het faciliteren van ruimtelijke ontwikkelingen daar kiest de gemeente bewust zelf voor, zonder dat dit wettelijk verplicht is. Actualiseren bestemmingsplannen en realisatie van ruimtelijke ontwikkelingen zijn wettelijke taken van de gemeente.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Werken aan voorbereidende werkzaamheden om ruimtelijke ontwikkeling passend in de structuurvisie te faciliteren. Zoals de projecten: Mansholtlaan, Campus De Born inclusief Born Oost, Business en Science park Wageningen, Kirpestein, Duivendaal, Stationsstraat/ Gedempte gracht pilot ontslakken, herstel stadsgracht, Revitalisering industrieterrein, voormalig postkantoor Plantsoen, Costerweg 65, Rijn-businesspark, (versterken Deltadijk) Kortenoord deelplan 2, Torckdael, Mouterij, Ireneschool/ Buurtseweg, Tropische kas, Geertjesweg/ Monuta, COA Bosrandweg, Wilhelminaweg Noord, Nudepark 2, fase 1, Nudepark 2, fase 2 Solarpark, Noordelijke ecologische verbindingszone en de binnenstad;

  • Faciliteren van landschapsontwikkeling Eng (Cultuurhistorie, recreatie, natuur);

  • Herziening Welstandsnota

  • Voorbereiding inwerking treding van Omgevingswet. Hierbij zijn de (adviserende) werkzaamheden vanuit de verschillende beleidsvelden inbegrepen.

 • Activiteit

  • Werken aan voorbereidende werkzaamheden om ruimtelijke ontwikkeling te realiseren passend in de structuurvisie. Zoals de projecten: Nijenoord allee, Tweede noordelijke ontsluiting, nieuwe fietsverbindingen, Plantenveredeling, Patrimonium, Marijkeweg 29, Uitbreiding Golfbaan de Zoom. Hierbij zijn de (adviserende) werkzaamheden vanuit de verschillende beleidsvelden inbegrepen.

  • Uitvoeringsprogramma buitengebied opstellen en uitvoeren i.o.m. partners en groene organisaties;

 • Activiteit

  • Uitvoeren Pilot Tarthorst, verbeteren communicatie over groenbeheer

  • Cultuurhistorisch Beleid vast stellen op basis van Cultuur Historische Waardekaarten.

 • Activiteit

  • Actualiseren van bestemmingsplannen die niet voldoen aan de Wro, zoals Rijnhaven bestemmingsplan Plus, Centrum Pilot Omgevingsplan, camping de Wielerbaan, Hartenseweg 11 en 15, Keijenbergseweg 16, 24 en 24a, Wageningse Afweg 31 (Monsanto), veegronde Buitengebied, Kortenburg 4 - Oranje Nassau Oord, Molenstraat/ Loburg, Kirpestein, Duivendaal, Stationsstraat/ Gedempte gracht, Costerweg 65, Ireneschool/ Buurtseweg, Tropische kas, Geertjesweg/ Monuta, Mouterij, bedrijventerrein actualisatie, Ooststeeg 135, Grintweg 295, Onder de Linden en Solarpark Nudepark 2

 • Activiteit

  • Samenwerken in verschillende regionale verbanden

  • Samenwerken en communiceren met stakeholders

  • Inwoners betrekken bij ruimtelijke ontwikkelingen

  • Stimuleren van burgerinitiatieven