Programmaoverzicht

PR4 Milieu

Doelstelling

4.1 De gemeente Wageningen is Klimaatneutraal in 2030 (Klimaatplan 2013-2016)

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal betekent:

 1. Een energiebesparing van 50% t.o.v. 2008

 2. Restant energieverbruik duurzaam opwekken

 3. Meer bewustwording van indirect energieverbruik creëren

 4. De voertuigbrandstoffenuitstoot verminderen

Dit doel bevat geen wettelijke taken. Alle speerpunten en activiteiten staan in het klimaatplan 2013-2016. Op het gebied van Duurzame energie heeft in 2015 een herijking plaatsgevonden.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Opstellen en vaststellen Klimaatplan 2017-2020

  • Versterken monitoring en communicatie klimaatbeleid

  • Verduurzamen eigen vastgoed met hulp van revolverend fonds

  • Stimuleren energiebesparing bij scholen primair onderwijs d.m.v. subsidieregeling 2016/2026.

  • ‘Collectieve inkoopactie’ i.h.k.v. Wageningen Woont Duurzaam: ontzorging en kortingen energiemaatregelen particulieren

  • Ondersteuning energieadvies particuliere woningeigenaren en VvE’s

  • Pilotproject grootscheepse aanpak wijk Nude

  • Instellen en promoten gebruik Duurzaamheidslening

  • Bevorderen alle nieuwbouw gasloos

  • Samenwerking met en ondersteuning van bedrijfsleven op gebied van klimaat en duurzaamheid i.h.k.v. Wageningen Werkt Duurzaam

 • Activiteit

  • Stimuleren en faciliteren van zonne-energie op daken en van zonnevelden

  • Project Duurzame warmtevoorziening Wageningen Noord; o.a. volgen ontwikkelingen geothermie bij Parenco

  • Stimuleren van Wageningen als proeftuin voor innovatieve technieken (onder andere i.k.v. de Kennisas)

 • Activiteit

  • Voeding: faciliteren en verbinden van initiatieven uit de samenleving op het gebied van voedsel

  • Aanjagen van nieuwe initiatieven op het gebied van voedsel

  • Zoveel mogelijk inkopen volgens circulaire economie

 • Activiteit

  • Uitvoeren milieumaatregelen die in het GMP zijn opgenomen

  • Stimuleren van elektrisch rijden (auto en scooter) en rijden op groengas