Programmaoverzicht

PR9 Sport & cultuur

Doelstelling

9.2 Meer volwassenen sporten

Wat willen we bereiken?

Om volwassenen meer te laten sporten financiert de gemeente Wageningen initiatieven die het openbaar sporten bevorderen. Daarnaast vindt de gemeente Wageningen het belangrijk dat de kosten voor sporten relatief laag blijven, waardoor het binnen- en buitensportaccommodaties exploiteert en deze onder de kostprijs ter beschikking stelt. Ook wordt de mogelijkheid geboden dat sportverenigingen deze accommodaties in eigen beheer nemen waardoor de kosten eveneens lager worden en zij zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemeente wil verenigingen adviseren hoe zij vrijwilligers en volwassenen aan zich kunnen binden om zo meer volwassenen te laten sporten.

Zoals eerder genoemd zitten er aan activiteiten om sport te stimuleren onder inwoners geen wettelijke taken verbonden.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Initiatieven financieren die het aantal vrij toegankelijke mogelijkheden om te sporten in de buitenruimte vergroten

  • Het exploiteren van binnen- en buitensportaccommodaties en deze onder kostprijs ter beschikking stellen waardoor de kosten van sporten relatief laag blijft

  • Gelegenheid bieden aan sportverenigingen om de binnen- en buitensportaccommodaties in eigen beheer te nemen waardoor de kosten lager worden en zij eigen verantwoordelijkheid nemen

 • Activiteit

  • Het adviseren van sportverenigingen ten aanzien van het aan zich binden van volwassen sporters

 • Activiteit

  • Ik Doe Mee Fonds