Voorwoord

Voor u ligt de Programmabegroting 2017- 2020. Hierin leest u wat er financieel de komende jaren op de gemeente afkomt. Deze Programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2016 en de Meicirculaire 2016 en bevat een vertaling van de uitvoering van het coalitieakkoord ’Anders denken, samen doen’.

De Programmabegroting luidt de laatste fase in van de uitvoering van ons coalitieakkoord ‘Anders denken, Samen doen’. Een belangrijke periode waarin we samen met de stad de schouders eronder gaan zetten om af te maken waar we aan begonnen zijn. Juist in de uitvoering van onze ambities kúnnen en wíllen we het verschil maken voor alle Wageningers.

Zoals aangegeven in de Kadernota kiezen we er het komend jaar voor om samen met de stad de ingezette koers, binnen de kaders van een solide financieel beleid voort te zetten. Om te voorkomen dat er de komende jaren tekorten ontstaan, hebben we de uitvoering van een aantal projecten uitgesteld of er minder geld voor beschikbaar gesteld. Daarbij houden we de focus op de uitvoering van een aantal essentiële projecten voor onze stad, zoals bereikbaarheid, de participatiewet en de uitvoering van het nieuwe sociale beleid.

 • We zetten de beschikbare middelen vooral in voor essentiële en onvermijdelijke ontwikkelingen voor de stad, en op projecten waar andere partijen (zoals de provincie) aan bijdragen via cofinanciering. Daarnaast willen we onze koers doorzetten om samen met de stad te werken aan een economisch sterke, duurzame stad met een aantrekkelijke binnenstad en een stevig sociaal beleid. We maken de keuze een aantal projecten voort te zetten, die we essentieel vinden om de resultaten te kunnen oogsten van alles wat we in de afgelopen periode zo nauwkeurig met veel energie gezaaid hebben. Het stopzetten hiervan zou een grote stap terug zijn voor onze stad en alle betrokken partijen.

  Bovenstaande betekent dat we voorstellen te (blijven) investeren in de stad door:
  - het beleidskader voor ‘Samen Wageningen’ vast te stellen en te vertalen naar uitvoering in 2018;
  - de uitvoering van de Participatiewet lokaal te organiseren zodat iedereen kan meedoen in Wageningen, ook de Wageningers met afstand tot de arbeidsmarkt;
  - garantiebanen in de gemeentelijke organisatie te realiseren, om ook op dit terrein een voorbeeld te zijn;
  - van start te gaan met het verduurzamen van de wijk Nude;
  - door te gaan met adviezen over energiebesparing aan burgers en bedrijven;
  - duurzaamheidsleningen te gaan verstrekken aan burgers - en wellicht bedrijven;
  - de bereikbaarheid van de stad en de Campus te verbeteren, inclusief de infrastructuur voor de fiets
  - kansen van Food Valley te blijven benutten en de regionale samenwerking te versterken, onder meer via samenwerking met Ede en Wageningen UR rond de kennisAs;
  - een start te maken met het groenbeleidsplan, en de noodzakelijke vervanging van groen op een aantal plekken;
  - een deel van de plannen voor de binnenstad mogelijk te maken die gericht zijn op uitvoering en het aantrekkelijker maken van de binnenstad;
  - OV fietsen in Wageningen mogelijk te maken;
  - de fietsverbinding Haarweg-Tarthorst en de route door de Tarthorst te verbeteren.

  Tegelijkertijd heeft de gemeente te maken met onvermijdelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de nieuwe CAO voor ambtenaren en nieuwe wetgeving die een effect heeft op de mogelijkheden om vakantiegeld en andere salarisonderdelen uit te betalen (Individueel Keuze Budget). Hierdoor moet per 1 januari 2017 een groot bedrag beschikbaar zijn. Van deze kosten zijn vele eenmalig en we kiezen er bewust voor om deze niet op te vangen met structurele bezuinigingen, maar via een eenmalige dekking. Bezuinigingen zouden onverkort leiden tot afbouw van bestaande voorzieningen en dat willen we nadrukkelijk niet.

  Wageningen heeft per 2016 de precariobelasting op kabels en leidingen ingevoerd. Het kabinet heeft onlangs een wetsvoorstel voor afschaffing aan de Tweede kamer aangeboden. Tot welk besluit dit leidt, is vooralsnog onduidelijk maar uitgangspunt in de Programmabegroting is dat we de komende jaren precariobelasting blijven heffen. In paragraaf 6 gaan we hier dieper op in.

  De Kadernota 2016 vormde de opmaat naar de Programmabegroting. Tijdens de behandeling is door de gemeenteraad een aantal amendementen en moties aangenomen. Deze zijn in een oogopslag terug te vinden in de bijlage achterin de begroting. Daarbij staat ook in welke paragraaf en of programma eventuele financiële consequenties terug te vinden zijn.

  Met de Programmabegroting gaan we zoals gezegd de laatste fase van de uitvoering van het coalitie-akkoord in. Een fase waarbij we met grote betrokkenheid en in nauwe verbinding met de stad het werk willen afmaken waar we vol overtuiging met elkaar aan begonnen zijn.

  September 2016
  Burgemeester en Wethouders van Wageningen

  Opmerking 1. Bij de begrotingsbehandeling op 7 november 2016 heeft de raad 1 amendement aangenomen, met betrekking tot de inwonerbijdrage voor de regio FoodValley. Dit amendement is tekstueel opgenomen in programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling. De financiële effecten zijn verwerkt in alle relevante tabellen.

  Opmerking 2. De financiële effecten van de septembercirculaire 2016 zijn verwerkt in alle relevante tabellen. Daarnaast zijn de nog resterende fouten en omissies die gemeld zijn aan de raad gecorrigeerd.

  Opmerking 3: bij het besluit tot vaststelling van de begroting is tevens het volgende beslispunt opgenomen en door de raad vastgesteld: [de raad besluit] ‘De in de begroting 2017 gereserveerde middelen voor de verbetering van de bereikbaarheid van Wageningen, te besteden aan een variant die voldoet aan de voorwaarden die gemeente en provincie gezamenlijk hebben geformuleerd voor wat betreft de bereikbaarheid/doorstroming, robuustheid en restcapaciteit.’