PR1 Bereikbaarheid

Aandeel in het totaal

Programma Totaal

Lasten

4.700.391

5

Baten

2.112.204

2

Waarom dit Programma?

Voor de economische ontwikkeling van een stad is bereikbaarheid een voorwaarde. Mobiliteit voor burgers heeft vaak een groot effect op welzijn en betrokkenheid.
De andere kant van mobiliteit is dat het veel ruimte kost. Automobiliteit in het bijzonder betekent gebruik van (fossiele) energie, wat zorgt voor uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen. Ook kan mobiliteit voor geluidsoverlast en verkeersonveiligheid zorgen.

Dit programma beoogt de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren en de nadelige effecten daarvan terug te dringen.

Beoogd maatschappelijk effect

Wageningen streeft ernaar dat mobiliteit op een duurzame wijze bijdraagt aan een goed functionerende economie, aan gezondheid, verkeersveiligheid en sociale participatie.

Om dit maatschappelijk effect te bereiken zijn de volgende thema’s actueel:
• Bereikbaarheid belangrijke locaties
• CO2-uitstoot
• Bijdragen aan de verbetering leefmilieu inwoners
• Verkeersveiligheid langzaam verkeer
• Mobiliteit van minder mobiele inwoners

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

• Wat willen we bereiken? (doelen en subdoelen)
• Wat gaan we daarvoor doen? (activiteiten)

In het activiteitenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

Wat gaat het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Bereikbaarheid zijn als volgt:

  • Bestaand beleid lasten
  • Nieuw beleid lasten
  • Bestaand beleid baten
  • Nieuw beleid baten
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Nieuw beleid & kadernota---8-8-8-8
Bestaand beleid-5.997-5.052-4.692-4.651-4.700-4.743
Totale lasten-5.997-5.052-4.700-4.659-4.708-4.751
Baten
Nieuw beleid & kadernota39-----
Bestaand beleid3.2882.1272.1122.1042.0952.147
Totale baten3.3272.1272.1122.1042.0952.147
Saldo
Nieuw beleid & kadernota39--8-8-8-8
Bestaand beleid-2.709-2.925-2.580-2.547-2.605-2.596
Totale saldo-2.670-2.925-2.588-2.555-2.613-2.605

Verdeling per product

  • Wettelijk
  • Niet-wettelijk
Bedrag x € 1.000Werkelijk 2015Begroting 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020
Lasten
Wegen, Straten En Pleinen-3.089-3.079-2.896-2.834-2.912-2.901
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN-53-----
Verkeersmaatregelen-590-793-720-736-705-700
VERKEERSMAATREGELEN-987-----
Parkeervoorzieningen-465-493-474-473-469-463
PARKEERVOORZIENINGEN-43-----
Veerdiensten-712-687-610-616-623-687
VEERDIENSTEN-57-----
Totale lasten-5.997-5.052-4.700-4.659-4.708-4.751
Baten
Wegen, Straten En Pleinen640349340332323315
WEGEN, STRATEN EN PLEINEN37-----
Verkeersmaatregelen121812121212
VERKEERSMAATREGELEN850-----
Parkeervoorzieningen1.0201.0201.0191.0191.0181.018
PARKEERVOORZIENINGEN57-----
Veerdiensten712741741742743803
Totale baten3.3272.1272.1122.1042.0952.147
Saldo-2.670-2.925-2.588-2.555-2.613-2.605

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Bron

Beschrijving

Jaar

Gemeente

NL

2014

4

7

2016

7

2018

2020

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

%

VeiligheidNL

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2012

2013

17

8

2014

11

10

2015

11

2016

12

2017

2018

2019

2020

De trend is overgenomen.

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Food Valley

De regio FoodValley treedt op als opdrachtgever voor het programma ‘De Bereikbare Vallei’, dat bijdraagt aan het beïnvloeden van de vraag naar mobiliteit. Dit is van belang voor de doelstelling om de bereikbaarheid optimaal te houden en om een vergroening van mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast vervult de regio de regisserende rol voor basismobiliteit.

Opheusdens Veer

Het Opheusdens Veer voert de veerdiensten uit tussen Wageningen en Opheusden. Dit is eveneens van belang voor de bereikbaarheid van Wageningen.