Programmaoverzicht

PR2 Economische ontwikkeling

Doelstelling

2.1 Het behouden van bestaande bedrijven

Wat willen we bereiken?

De gemeente creëert een aantrekkelijk vestigingsklimaat om de huidige bedrijven en instellingen voor Wageningen te behouden. De bereikbaarheid en infrastructuur worden afgestemd op de bedrijven. We verbeteren de dienstverlening aan en de relatie met bedrijven. Daarnaast stemmen we het aanbod van bedrijventerreinen af op de wensen en behoeften.

Samen met de andere Food Valley-gemeenten en de provincie maken we in het kader van het RPB (Regionaal Programma Bedrijventerreinen) afspraken over de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen, en over de herstructurering en revitalisering van bestaande bedrijventerreinen.

In het plan van aanpak ligt een wettelijke taak: het actief toepassen van de ‘ladder voor de duurzame verstedelijking’. Dat wil zeggen dat we bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen/terreinen het duurzaamheidsaspect nadrukkelijk bezien.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Bestaande bedrijventerreinen revitaliseren en herstructureren (Industrieweg en omgeving, Nudepark, en haven).

  • Het (i.s.m. met de Wageningen UR) verder ontwikkelen van de Wageningen Campus (o.a. Business Strip, De Born Oost)

  • Uitvoeren Actieplan Business en Science Park als toekomstbestendige locatie voor kennisintensieve bedrijven en instellingen

  • Op alle huidige bedrijventerreinen (B&SP, Wageningen Campus, Industrieweg en Nudeparken) aandacht voor verduurzaming en klimaatneutraliteit

  • Regionale kwalitatieve en kwantitatieve afstemming binnen Regio FoodValley (RPW – Regionaal Programma Werklocaties)

 • Activiteit

  • Bedrijven bezoeken vanuit de verschillende invalshoeken (economie, participatie, duurzaam) om wensen, knelpunten en initiatieven te inventariseren en daarnaast te schakelen met de interne organisatie van de gemeente.

 • Activiteit

  • Ondernemersloket: informatievoorziening voor nieuwe en bestaande bedrijven.

  • Aanpak ondernemersdienstverlening uitvoeren

  • Regelmatig bezoeken van ca 25 gevestigde kennisintensieve en reguliere bedrijven

 • Activiteit

  • Exploiteren van de haven

  • Onderzoek naar de mogelijkheden voor herinrichting van de toegangswegen.

  • Bijdrage leveren aan de visie op de haven in het kader van de crisis- en herstelwet.

  • Start procedure bestemmingsplanwijziging in verband met verplaatsing activiteiten en/of bedrijven.

  • Baggeren.

 • Activiteit

  • Activiteiten vinden plaats in progr 1 en 3