Programmaoverzicht

PR8 Wonen

Doelstelling

8.1 Er zijn voldoende woningen in Wageningen

Wat willen we bereiken?

Er komen onder andere studentenkamers en nieuwbouwwoningen voor alle doelgroepen. De kernvoorraad sociale woningbouw wordt afgestemd op de doelgroep en de gemeente voldoet aan de extra taakstelling van de huisvesting van statushouders. We stellen eerst een nieuwe woonvisie op en maken hierna (prestatie)afspraken. Daarmee willen we zorgen voor huisvesting van doelgroepen zoals senioren, mensen met een beperking en mensen met middeninkomens.

Dit doel betreft overwegend niet-wettelijke taken. De gemeente Wageningen is wettelijk verplicht om te voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Opstellen jaar(prestatie)afspraken met de Woningstichting

  • Opstellen afspraken met ontwikkelaars

  • Uitvoeren van de jaar(prestatie) afspraken

  • Monitoren van de jaar(prestatie) afspraken

  • Monitoren van de nieuwbouw (meerjarenplanning woningbouw)

 • Activiteit

  • Jaarlijks gezamenlijk met Wageningen UR en Idealis het monitoren van vraag en aanbod naar studentenhuisvesting en een integrale afweging maken van tijdelijke en permanente studentenhuisvestingslocaties voor de jaren

  • Uitvoeren van de vastgestelde beleidsregels kamerverhuur en evaluatie in 2018

  • Faciliteren van nieuwbouw van tijdelijke en permanente studentenhuisvestinglocaties zoals Mouterij, Kirpestein, Costerweg 65

  • Opstellen en uitvoeren van (nieuwe) jaar(prestatie)afspraken met Idealis

 • Activiteit

  • Op basis van de Woonvisie een uitvoeringsprogramma opstellen en realiseren

  • Monitoring huurbeleid Woningstichting

 • Activiteit

  • Huisvesten van statushouders overeenkomstig extra taakstelling provincie cq Rijk en in samenwerking met de Regio FoodValley

  • Aanpassen huisvestingsverordening op voorrang statushouders

 • Activiteit

  • Uitvoering jaar(prestatie)afspraken met de Woningstichting m.b.t doelgroep senioren

  • Op basis van de Woonvisie een uitvoeringsprogramma opstellen en realiseren

  • Deelnemen aan de programmalijn Wonen met zorg van de Regionale Woonagenda FoodValley)

  • Uitvoeren Pilot de Nude (zie programma 4)

 • Activiteit

  • Op basis van de Woonvisie een uitvoeringsprogramma opstellen en realiseren

  • Met ontwikkelaars en corporaties afspraken maken en uitvoeren

  • Monitoren jaar(prestatie)afspraken corporaties