Programmaoverzicht

PR8 Wonen

Doelstelling

8.2 Nieuwe en bestaande woningen sluiten qua type woningen aan bij de verschillende doelgroepen en voldoen aan de DuGo-beleid

Wat willen we bereiken?

De gemeente Wageningen wil dat zowel nieuwbouw als bestaande woningvoorraad aansluit bij de behoefte die er is vanuit de verschillende doelgroepen: lage en hoge inkomens, jongeren en ouderen. De nieuwbouwwoningen zijn toekomstbestendig. De woningbouwprogramma’s bij zowel herstructurering en nieuwbouw zijn daarom gedifferentieerd en toekomstbestendig. We brengen de woningbehoefte van specifieke doelgroepen zoals starters en kenniswerkers in beeld.

Uiteraard is de gemeente verantwoordelijk voor voldoende en kwalitatief goede huisvesting van haar inwoners.

Subdoelstellingen

 • Activiteit

  • Op basis van Woonvisie een uitvoeringsprogramma opstellen en realiseren

  • Met ontwikkelaars afspraken maken en uitvoeren

  • Met corporaties, op basis van de kernwaarde ‘duurzaamheid van de woningvoorraad’ uit de WoonVisie, afspraken maken en uitvoeren

  • Regionale kwalitatieve afstemming woningbouwprogrammering FoodValley

 • Activiteit

  • Op basis van de Woonvisie een uitvoeringsprogramma opstellen en realiseren

 • Activiteit

  • Aanbieden vrije bouwkavels (door ontwikkelaars bij projecten)

 • Activiteit

  • Uitvoeren van inrichting de openbare ruimte in het kader van de herstructurering van wijk Patrimonium.