Programmaoverzicht

PR7 Onderwijs & educatie

Doelstelling

7.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder- en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar

Wat willen we bereiken?

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van hun kind naar school. Bovendien kan het zelfstandig reizen ook de zelfredzaamheid van kinderen vergroten. In situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing biedt, kan leerlingenvervoer worden aangeboden.

In 2017 willen we bereiken dat:

  • Leerlingen die, conform de verordening, in aanmerking komen voor leerlingenvervoer is passend vervoer voor aangeboden

  • Eigen verantwoordelijkheid van ouders en het stimuleren van de zelfredzaamheid is het uitgangspunt

Het betreft een wettelijke taak.

Subdoelstellingen

  • Activiteit

    • Uitvoeren verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

  • Activiteit

    • Stimuleren van de mogelijkheden van de ouders en kinderen om zelfstandig naar school te gaan door bijvoorbeeld samenwerking met project Mee-op-weg